Prùvodce instalací programu SolidWorks
a aktualizacemi service packs

Nainstalujte SolidWorks® software na jeden poèítaè nebo na nìkolik klientù.

Sériové èísla, registraèní kódy a produkty:

Obsah

Metody instalace

Individuální instalace z CD

Administrativní prùvodce SolidWorks

Microsoft® Active Directory

Další instalaèní metody

Instalaèní nástroje

Zmìny, opravy nebo odebrání instalace

Nástroj na èištìní disku

Pøesouvání dokumentù z okna SolidWorks Feature Palette

Instalace aktualizací service pack

Stažení aktualizace service pack z webu

Individuální instalace z CD

Administrativní kopie vytvoøené pomocí Øízení správy SolidWorks

Klienti instalování pomocí Microsoft Active Directory®

Klientská instalace

Aktualizace administrativní kopie pomocí pøíkazového øádku

Samostatné instalace a instalace klienta používající pøíkazový øádek

Aktualizace souborù nápovìdy

Vrátit instalaci na pøedchozí aktualizace Service Pack

Samostatné instalace

Administrativní kopie

Zdokonalení instalací na nové verze softwaru SolidWorks

Administrativní kopie

Bezobslužné (tiché) instalace

 

Metody instalace

Tato tabulka zobrazuje rùzné zpùsoby instalace a údržby softwaru SolidWorks. Každá metoda urèuje jakým zpùsobem bude instalována první verze a jakým zpùsobem bude provedena následující aktualizace service pack.

Metoda

Popis

Aktualizace service pack

Nejvhodnìjší pro:

Samostatná instalace z CD (nejèastìjší)

Každá licence je instalována ze sady instalaèních CD softwaru SolidWorks.

Pro opravy (patching) jsou vyžadovány originální CD.

Aktualizace service pack lze stáhnout z webu a uložit na každý poèítaè.

Individuální uživatele

Uživatele, kteøí mají oprávnìní správce bìhem instalace a upgrade.

Pracovištì, kde se nacházejí originální CD pro úèely instalace a aktualizace service packs.

Administrativní prùvodce SolidWorks

Pøipravte administrativní kopii** a pak klientùm zašlete email s odkazem, kde si mohou bezobslužnì nainstalovat produkt (tichá instalace)*.

Nainstalujte aktualizaci service pack do administrativní kopie a SolidWorks software jednotlivých klientù bude automaticky upgradován pøi pøíštím spuštìní.

Uživatele, kteøí mají oprávnìní správce systému bìhem instalace a upgrade.

Pracovištì s nìkolika licencemi pro instalaci a správu, které však nejsou spravovány ze serveru.

Aktualizace jsou instalovány na poèítaèe klientù automaticky.

Microsoft Active Directory
(bezobslužná (tichá) instalace)

Instalována pomocí administrativní kopie a transformaèního souboru.

Správce systému zdokonalí administrativní kopii pomocí aktualizace service pack a je vytvoøen nový transformaèní soubor, který urèuje zdokonalení. Zdokonalení klientù pomocí administrativní kopie musí být provedeno postupnì.

Pøípady, kdy je již používán Microsoft Active Directory pro instalaci a údržbu softwaru.

Uživatelé, kteøí nemají oprávnìní správce bìhem instalace a zdokonalení.

Další instalaèní metody (manuální nebo tichá instalace z administrativních kopií)

Parametry instalace je možné zadat buï manuálnì v administrativní kopii pomocí dialogových oken instalace, nebo automaticky v pøíkazovém øádku / dávkovém souboru.

Správce systému zdokonalí administrativní kopii pomocí aktualizace service pack, klienti si pak stáhnout aktualizace service pack a uloží je na jednotlivé poèítaèe.

Uživatele, kteøí mají oprávnìní správce bìhem instalace a upgrade.

Správci systému, kteøí vyžadují vlastní upravenou instalaci.

* Bezobslužné (tiché) instalace

Bezobslužná (tichá) instalace je provedena bez zobrazení uživatelského rozhraní nebo dialogù.

** Administrativní kopie

Administrativní kopie je zdrojová kopie softwaru SolidWorks v síti. která je podobná zdrojové kopii na disku CD. Uživatelé s pøístupem k administrativní kopii mohou produkt instalovat z tohoto zdroje.

Chcete-li používat soubory aplikace Solidworks v síti, vytvoøte administrativní kopii aplikace SolidWorks na pevném disku serveru. Administrativní kopii mùžete nainstalovat z kteréhokoli poèítaèe v síti, vèetnì klientského poèítaèe.

Výsledná administrativní kopie je struktura složek v nekomprimovaném formátu. Po vytvoøení administrativní kopie na serveru lze z tohoto umístìní instalovat aplikaci na jakýkoliv poèítaè na síti.

Poèítaèe klientù mají pøístup k administrativní kopii a spustit aplikaci SolidWorks na jejich místních poèítaèích. Na každém poèítaèi klienta musíte provést instalaci a potom budete mít pøístup k aplikaci SolidWorks na serveru.

Poznámky:

Mùžete nainstalovat novìjší verzi softwaru SolidWorks soubìžnì s pøedcházející verzí. Mùžete napøíklad nainstalovat SolidWorks 2006 jako samostatnou instalaci ze SolidWorks 2005.

Samostatná instalace z CD

Samostatná instalace je instalace, pøi které je celý software SolidWorks umístìn a používán na poèítaèi uživatele.

Návod na instalaci na místní poèítaè z disku:

Vložte SolidWorks disk 1 do jednotky CD-ROM a postupujte podle návodu na obrazovce. Po dokonèení instalace bude zøejmì nutné restartovat poèítaè.

Originální sadu CD budete potøebovat pozdìji pøi instalaci aktualizací service pack.

 • Vzhledem k omezení spoleènosti Microsoft nemùžete aplikaci SolidWorks instalovat ze vzdálené jednotky CD-ROM.

 • Pokud jste uživatelem aplikace AutoCAD® a plánujete použít nástroj XchangeWorks, musíte aplikaci SolidWorks nainstalovat na místním poèítaèi.

Poznámky k dialogovému oknu:

Výbìr instalace SolidWorks 2006

Pokud prùvodce instalací zaznamená na poèítaèi existující instalace, mùžete buï vytvoøit novou instalaci, nebo zvolit stávající instalaci a upgradovat ji.

Možnost SolidWorks

Vyberte sadu SolidWorks, kterou chcete nainstalovat. Klepnìte na Upravit, chcete-li vybrat jazyky a prvky pro instalaci, jinak se nainstalují všechny prvky programu.

Vlastní instalace (Je zobrazena jen po klepnutí na Upravit v dialogovém oknì Možnost SolidWorks.)

 

Vyberte prvek pro instalaci a vyberte jednu z následujících možností. K dispozici jsou jen ty možnosti, které jsou vhodné pro vybraný prvek.

 • Podporované jazyky. Vyberte jeden nebo více podporovaných jazykù.

 • Doplòkové moduly SolidWorks. Vyberte jeden nebo více doplòkových modulù.

Doplòkové moduly, které jsou k dispozici pro každý typ SolidWorks produktu, jsou automaticky vybrány k instalaci. Pokud chcete instalovat doplòkové moduly, které nejsou obsažené ve vybraném produktu, musíte u nich uvést sériové èísla.

Cílové složky

Nainstalujte software SolidWorks na místní jednotku, ne na jednotku sítì. Když prùvodce instalací zaznamená existující instalaci, navrhne název (který je možné zmìnit) pro novou instalaci.  

Složka spoleèných dat obsahuje data a databáze, které jsou používány Prùvodcem dírami SolidWorks a doplòkovým modulem SolidWorks Toolbox. V pøípadì, že nìkolik uživatelù potøebuje pøístup k tìmto datùm, mùže být složka spoleèných dat instalována na  sdíleném umístìní v síti.

 • Za úèelem uchování existujících dat, vytvoøte záložní kopii exitující složky spoleèných dat. Bìhem instalace nejnovìjší verze softwaru SolidWorks dojde ke zdokonalení položek ve složce spoleèných dat.

 • Pokud chcete použít existující data jako základ pro novou instalaci, zkopírujte aktuální spoleèné data do jiné složky a zadejte cestu k této kopii. Žádné následující zmìny, které budou provedeny v položkách starší verze, nebudou kopírovány do nové verze.

 • Pokud umístíte složku spoleèných dat na jednotku sítì, zadejte cestu UNC na místo pøipojených jednotek. Pro detailní informace viz. Prùvodce SolidWorks Toolbox v prostøedí s více uživateli.

Øízení správy SolidWorks

Øízení správy SolidWorks je prùvodce, který:

Prùvodce vytvoøí administrativní kopii, která musí být uložena ve sdílené složce, aby mohla být instalována na poèítaèe klientù. Pokud složka, kterou zadáte není sdílená složka, prùvodce ji zmìní na sdílenou. Mùže se zobrazit následující zpráva: "Chcete-li provádìt instalace klientù z administrativní kopie, složka administrativní kopie musí být sdílená. Chcete pokraèovat?" Klepnutím na Ano dáte prùvodci souhlas na vytvoøení sdílené složky.

Postup pro instalaci softwaru SolidWorks pomocí SolidWorks Administrative Director:

 1. Vložte software SolidWorks instalaèní CD do poèítaèe.

 2. V dialogovém oknì klepnìte na Nástroje pro správu systému.

 3. Postupujte podle návodu na obrazovce. V prùvodci je k dispozici kontextová nápovìda.

Postup prùvodce Administrative Director

Krok

Poznámky

Možnost administrativní kopie
Zvolte vytvoøení nové administrativní kopie, nebo vyhledejte starší kopii (
.msi).

V pøípadì, že zvolíte starší verzi kopie, máte možnost provést zmìny v inicializaèním souboru (swsetup.ini), pøípadnì vytvoøit nový inicializaèní soubor.

Vytvoøte administrativní kopii (také oznaèovanou jako serverová kopie).

Vytvoøení administrativní kopie potrvá nìkolik minut. Dialogy a nápovìda, které se zobrazí bìhem tohoto postupu, jsou stejné jako pøi instalaci SolidWorks, ale nedojde k vlastní instalaci. Vyberte produkt SolidWorks a postupujte podle návodu na obrazovce. Zadejte sériové èíslo a registraèní kód.

Pokud budete vyzvání zadat sériové èíslo doplòkového modulu, který není zahrnutý v instalovaném produktu, klepnìte na Další. Pokud se zobrazí hláška, že složka je sdílená, klepnìte na Ano a pokraèujte.

Možnost inicializaèního souboru
Zvolte vytvoøení nového inicializaèního souboru, nebo vyhledejte starší verzi souboru (
.msi).

Obsah inicializaèního souboru (swsetup.ini) se vytvoøí automaticky podle voleb v následujících krocích prùvodce.

Možnost souboru registru
Zvolte vytvoøení nového souboru registru nebo vyhledejte umístìní starší verze (
.sldreg), nebo zvolte možnost bez souboru registru.

Pøi vytvoøení nového souboru registru, prùvodce otevøe SolidWorks, aby jste mohli zvolit možnosti systému v dialogovém oknì Možnosti. Poté se spustí prùvodce pro kopírování nastavení a vy si mùžete zvolit typy možností, které chcete exportovat.

 • Vlastní proces instalace, když zvolíte vytvoøení nového inicializaèního souboru a souboru registru.

 • Simulovaný proces instalace, když zvolíte vytvoøení nového inicializaèního souboru, ale žádný soubor registru.

 • Pokud zvolíte vyhledání existujícího inicializaèního souboru a nebudete chtít použít soubor registru, neprobìhne žádný proces.

V tomto procesu je již vaše sériové èíslo a registraèní kód známé.

Pøi vytváøení souboru registru se otevøe program SolidWorks. Urèete všechny možnosti systému, které chcete zkopírovat na systémy klientù a pak SolidWorks zavøete. Otevøe se prùvodce pro kopírování nastavení. Zvolte nastavení, která se mají uložit (klávesové zkratky, vlastní nastavení nabídek, atd.) a potom prùvodce zavøete. Vytvoøí se soubor swoptions.sldreg.

Možnost protokolování
Zvolte, zda chcete vytváøet soubory protokolu (log soubory) a pokud ano, zadejte složku.

Vytváøení souborù protokolu zpomalí výkon programu a vyžaduje znaèné místo na disku.

Všichni klienti musí mít pøístupové právo pro zápis ke složce, ve které jsou soubory protokolu umístìny.

Možnost provedení dalších pøíkazù
Zadejte pøíkaz nebo vyhledejte dávkový soubor (
.bat) pro vícenásobné pøíkazy.

Urèité pøíkazy jsou provedeny pøed a po instalaci na poèítaèe klientù. Pøíkazy jsou provedeny, jakoby uživatelé poklepali na tyto soubory.

Oznámení klientùm
Soubor, který obsahuje oznámení klientùm si mùžete prohlédnout nebo ho vyhledat. Ukonèete prùvodce.

Pøíkaz Vyhledat soubor vás pøímo pøevede do složky, ve které se nachází soubor StartSWInstall.htm.

Tato složka obsahuje další soubory jako napøíklad swsetup.ini a swoptions.sldreg.

Pošlete soubor StartSWInstall.htm všem klientùm.

Klienti otevøou tento soubor a klepnou na Nyní instalovat SolidWorks.

 

Microsoft Active Directory

Microsoft Active Directory je nástroj používaný pro správu klientù a serverù, které tvoøí prostøedí sítì. Úèelem je zjednodušení správy, pøesunutí a instalace.

Návod na instalaci programu SolidWorks pomocí služby Microsoft Active Directory:

 1. Vytvoøte administrativní kopii pomocí Postupu pro vytvoøení administrativní kopie v pøíkazovém øádku.

 2. Vytvoøte transformaèní soubor, který slouží k vlastní úpravì programu SolidWorks:

  1. Otevøete okno Pøíkazový øádek.

  2. Ve složce, která obsahuje administrativní kopii pøetáhnìte SWCreateMST.exe do okna Pøíkazového øádku. Pøíkaz by mìl být ve formátu:

<cesta_k_administrativní_kopii>SWCreateMST.exe <cesta_k_souboru_MSI_administrativní_kopie> <seznam_parametrù>

Pøíklad:

C:\admin\SWCreateMST.exe "c:\admin\english_i386_SolidWorks.msi" INSTALLDIR="C:\Program Files\<vybraná_složka>" SOLIDWORKSSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx" REGCODE=xxxxxxxx ADDLOCAL=English,Manuals OFFICEOPTION=0

Transformaèní soubor English_i386_SolidWorks.mst je vytvoøen ve složce, která obsahuje administrativní kopii.

 1. V aktivním adresáøi upravte zásady Publikovaných aplikací pro skupinu nebo skupiny, které zavádìjí program SolidWorks.

 2. V dialogovém oknì Zásady skupiny rozbalte nabídku Konfigurace poèítaèe a Nastavení softwaru.

 3. Klepnìte pravým tlaèítkem myši na Instalaci softwaru a vyberte Nový, Balíèek.

 4. Vyhledejte administrativní kopii a klepnìte na Otevøít.

 5. V dialogovém oknì Zavedení aplikace vyberte Upøesnit vlastnosti publikování nebo pøiøazení a klepnìte na OK.

 1. V dialogovém oknì Vlastnosti SolidWorks na záložce Zmìny:

  1. Klepnìte na Pøidat.

  2. Vyhledejte soubor .mst.

  3. Klepnìte na Otevøít.

 2. Klepnìte na OK.

Další instalaèní metody

Návod na vytvoøení administrativní kopie:

 1. Do mechaniky CD-ROM vložte disk oznaèený jako SolidWorks disk 1.

 2. Otevøete okno Pøíkazový øádek.

 3. V oknì Pøíkazový øádek zadejte:

msiexec /a <Msi_ cesta>

Promìnná Msi_path ve výše uvedeném pøíkazovém øádku oznaèuje cestu a název souboru .msi pro váš operaèní systém a jazyk. Soubor .msi SolidWorks je vytvoøen následovnì:

<jazyk>_i386_SolidWorks.msi

Hodnoty pro <jazyk>

Czech

Chinese

Chinese-Simplified

English

French

German

Italian

Japanese

Korean

Polish

Russian

Spanish

Napøíklad poèítaè s anglickou verzí operaèního systému Windows XP má název souboru: English_i386_SolidWorks.msi

Pøíkladem pøíkazového øádku je:

msiexec /a F:\swwi\data\English_i386_SolidWorks.msi

Je zobrazen Prùvodce instalací SolidWorks 2006.

 1. Postupujte podle návodu na obrazovce.

Inzerce SolidWorks z administrativní kopie

Oznámení SolidWorks vloží zástupce aplikace SolidWorks do nabídky Start na poèítaèi uživatele a vytvoøí asociaci souboru s administrativní kopií na serveru. Spustitelné soubory nejsou hned instalovány. když uživatel klepne na zástupce nebo poklepne na dokument SolidWorks, zaène instalace a je spuštìn program SolidWorks.

Chcete-li inzerovat aplikaci SolidWorks na poèítaèi uživatele pomocí pøíkazového øádku:

 1. Proveïte instalaci administrativní kopie a pøedejte všechna sériová èísla v pøíkazovém øádku.

Musíte pøedat sériové èíslo i registraèní kód.

 1. Inzerujte produkt na každém poèítaèi, který má nainstalovanou aplikaci SolidWorks.

Ohlašování softwaru SolidWorks v pøíkazovém øádku

Následuje pøíkazový øádek pro inzerci aplikace SolidWorks, která ještì nebyla nainstalována:

msiexec /jm <cesta_k_souboru_MSI_administrativní_kopie>

Tento pøíkazový øádek provede oznámení obou programù - SolidWorks a Prùzkumníka SolidWorks.

Instalace administrativních kopií

Administrativní kopii po vytvoøení nainstalujete:

- nebo -

Manuální instalace administrativní kopie pomocí dialogových oken instalace

 1. Vyhledejte umístìní administrativní kopie a poklepejte na soubor SwSetup.exe.

 2. Postupujte podle návodu na obrazovce, nebo nainstalujte pouze klienta ("tenký klient") podle níže uvedeného návodu.

  Instalace zaøízení thin client je rychlejší a zabere ménì místa na disku než plná instalace. Avšak používání tímto zpùsobem nainstalovaného softwaru je pomalejší a vyžaduje robustní sí�. Tato instalace je shodná s vlastností ADDSOURCE v tiché instalaci.

 Návod na instalaci pouze klienta ("tenký klient"):

 1. Postupujte podle návodu na obrazovce dokud se neobjeví dialogové okno Možnosti SolidWorks.

 2. V dialogovém oknì Možnosti SolidWorks vyberte sadu SolidWorks, kterou chcete nainstalovat a pokraèujte klepnutím na Vlastní.

 3. V dialogovém oknì Vlastní instalace klepnìte na ikonu vedle SolidWorks 2006 a vyberte Tento prvek a všechny dílèí položky budou instalovány pro spouštìní v sí�ovém prostøedí.

 4. Postupujte podle návodu na obrazovce.

Automatická instalace administrativní kopie pomocí pøíkazového øádku / dávkového souboru (tichá instalace)

Návod na pøedávání parametrù bezobslužné (tiché) instalaci:

 1. Otevøete okno Pøíkazový øádek.

 2. V oknì pøíkazového øádku použijte možnosti /i a /qb pøíkazu msiexec.exe a zadejte globální vlastnosti pro ty možnosti instalace, které mají být odlišné od výchozích hodnot.

Následující pøíklady mohou být použity jako šablony pro bezobslužnou (tichou) instalaci. V èásti Parametry tohoto dokumentu je možné najít detailní popis každého parametru.

Typy instalace

Parametry

Pøíklad

Individuální

 • Jazyk - zjednodušená èínština (ChineseSimplified)

 • Doplòkový modul PhotoWorks

 • umístìní: C:\Program Files\<vybraná_složka>

 • Možnost Zapnout emailový vzkaz o výkonu je zapnutá

 • Jednotka míry je cm.

msiexec /i "<Msi_cesta>" INSTALLDIR="C:\Program Files\<vybraná_složka>" SOLIDWORKSSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx" REGCODE=xxxxxxxx ENABLEPERFORMANCE=1 UNITSELECTION=1 ADDLOCAL=ChineseSimplified,PhotoWorksRender /qb

Klient

Výše popsané vlastnosti.

msiexec /i "<Msi_cesta>" INSTALLDIR="C:\Program Files\<vybraná_složka>" SOLIDWORKSSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx" REGCODE=xxxxxxxx ENABLEPERFORMANCE=1 UNITSELECTION=1 ADDSOURCE=ChineseSimplified,PhotoWorksRender /qb

 

Licence SolidNetWork

 • Výše popsané parametry

 • Seznam licenèního serveru SolidNetWork

 

msiexec /i "<Msi_cesta>" INSTALLDIR="C:\Program Files\<vybraná_složka>" SOLIDWORKSSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx" REGCODE=xxxxxxxx ENABLEPERFORMANCE=1 UNITSELECTION=1 ADDLOCAL=ChineseSimplified,PhotoWorksRender SERVERLIST=<list_of_port@server_ strings> /qb

Poznámka: <seznam_portù@øetìzce_serverù> je seznam øetìzcù oddìlených støedníkem a každý je pøiøazen èíslu portu na serveru v následujícím formátu: xxxxx@<název_serveru1>; yyyyy@<název_serveru2>;& kde x a y jsou èísla. Za poslední server v seznamu nedávejte støedník.

Prvky, které jsou k dispozici pro parametry ADDLOCAL a ADDSOURCE jsou blíže popsány v následující tabulce. Pøi instalaci aplikace SolidWorks jako klient použijte ADDSOURCE místo ADDLOCAL. Názvy prvkù pøíkazových øádkù rozlišují malá a velká písmena, nesmìjí obsahovat mezery nebo pomlèky a musí být oddìleny èárkami.

Bez ohledu na to jaký instalujete jazyk, musíte použít anglickou syntaxi pøíkazového øádku.

Prvek

Syntaxe pøíkazového øádku

 

Prvek

Syntaxe pøíkazového øádku

Podpora jazykù:

 

 

Pøíkladové soubory

SampleFiles

Czech

Czech

 

Manuals

Manuals

Chinese

Chinese

 

Zobrazení grafiky režimem RealView

RealViewGraphicsdisplay

èínština - zjednodušená

ChineseSimplified

 

Exportovat do PDF

BlueBeam

English

English

 

 

 

French

French

 

Doplòkové moduly:

 

German

German

 

3D Instant Website

InstantWebsite

Italian

Italian

 

FeatureWorks

FeatureWorks

Japanese

Japanese

 

PhotoWorks

PhotoWorksRender

Korean

Korean

 

SolidWorks Animator

SolidWorksAnimator

Polish

Polish

 

SolidWorks Design Checker

SolidWorksDesignChecker

Russian

Russian

 

SolidWorks Routing

SolidWorksRoutedsystems

Spanish

Spanish

 

Plánovaè úloh SolidWorks

SolidWorksTaskScheduler

 

 

 

SolidWorks Toolbox

SolidWorksToolbox

 

 

 

SolidWorks Utilities

SolidWorksUtilities

Globální parametry a bezobslužné (tiché) instalace pro více uživatelù

Pokud provádíte nìkolik instalací aplikace SolidWorks, je vhodné použít aplikaci pro vzdálené instalace a nainstalovat aplikaci na více poèítaèích pøes sí� bez zobrazení dialogových oken instalace. Odstavec Vlastnosti obsahuje seznam globálních vlastností, které je možné pøedat aplikaci pro vzdálené instalace.

Parametry

Sériová èísla mohou být pomocí globálních parametrù pøedána administrativní i individuální instalaci.

Následuje seznam všech definovaných globálních parametrù a jejich významù. Každý parametr je definován pro administrativní nebo individuální instalace, není-li uvedeno jinak.

 • Tuèné hodnoty oznaèují výchozí hodnoty.

 • Znak x ve formátech sériových èísel nebo registraèních kódù je alfanumerický.

 • Sériová èísla jsou ve formátu: xxxx xxxx xxxx xxxx

 • Znak zaškrtnutí ve sloupcích Nové instalace nebo Inovace znamená, že je vlastnost k dispozici pro uvedený typ instalace.

 

 

Parametr

Popis a formát

Nová instalace

Inovace

ANIMATORSERIALNUMBER

Urèuje sériové èíslo pro SolidWorks Animator.

 

DIMENSIONINGSTANDARDSELECTION

Definuje výbìr možnosti normy kótování.

Formát: 0 = ANSI, 1 = ISO, 2 = DIN, 3 = JIS, 4 = BSI, 5 = GOST, 6 = GB.

Definován jen pro individuální instalace.  

 

DONGLEDRIVER

Urèuje, zda má aplikace znovu nainstalovat ovladaè hardwarového klíèe.

Formát: 1 = Ano, 0 = Ne

Definován jen pro individuální instalace.

ENABLEPERFORMANCE

Urèuje, zda má program automaticky odeslat emailem data o výkonu spoleènosti SolidWorks Corporation.

1 pro odeslání dat o výkonu, jinak 0.  

 

FEATUREWORKSSERIALNUMBER

Urèuje sériové èíslo pro FeatureWorks.  

 

INSTALLDIR

Urèuje instalaèní složku pro SolidWorks.

Definován jen pro individuální instalace.

 

IWEBSITESERIALNUMBER

Urèuje sériové èíslo pro 3D Instant Website.  

 

OFFICEOPTION

Urèuje, zda má aplikace nainstalovat SolidWorks Office.

3 = SolidWorks Office Premium, 2 = SolidWorks Office Professional, 1 = SolidWorks Office, jinak 0.  

PHOTOWORKSSERIALNUMBER

Urèuje sériové èíslo pro PhotoWorks.

 

PIPINGSERIALNUMBER

Urèuje sériové èíslo pro SolidWorks Routing.

 

REGCODE

Urèuje registraèní kód pro SolidWorks.

Formát = xxxxxxxx

SERVERLIST

Urèuje seznam serverù SolidNetWork.

Definován jen pro individuální instalace.  

 

SOLIDWORKSSERIALNUMBER

Urèuje sériové èíslo pro SolidWorks.  

 

SWMIGRATE

Urèuje verzi SolidWorks pro inovaci, jak by byla zobrazena v seznamu v dialogovém oknì Výbìr instalace SolidWorks 2006.
Formát: SWMIGRATE="SolidWorks 2005 SP5.0"

 

TARGETDIR

Urèuje instalaèní složku pro SolidWorks.

Definován jen pro administrativní instalace.  

 

TASKSCHSERIALNUMBER

Urèuje sériové èíslo pro Plánovaè úloh SolidWorks.

 

TOOLBOXFOLDER

Urèuje instalaèní složku pro soubory dílù SolidWorks Toolbox.

Definován jen pro individuální instalace.  

 

TOOLBOXSERIALNUMBER

Urèuje sériové èíslo pro SolidWorks Toolbox.

 

UNITSELECTION

Urèuje jednotku míry pro použití v SolidWorks.

0 = CGS (centimetry, gramy, sekundy),
1 = MKS (metry, kilogramy, sekundy),
2 = IPS (palce, libry, sekundy),
4 = MMGS (milimetry, gramy, sekundy).

Definován jen pro individuální instalace.  

 

UPGRADESWINSTALL

Inovuje existující verzi SolidWorks na aktuální verzi:

0 = nová instalace, neupgradovat

1 = upgradovat

Definován jen pro individuální instalace.

 

UTILITIESSERIALNUMBER

Urèuje sériové èíslo pro SolidWorks Utilities.

 

Odebrání administrativní kopie

Návod na odebrání administrativní kopie ze serveru:

 1. Pøesvìdète se, že nejsou žádné relace SolidWorks aktivní.

 2. Pøesvìdète se, že je aplikace SolidWorks odinstalovaná ze všech poèítaèù, na kterých byla nainstalovaná nebo inzerovaná.

 3. Odstraòte pøípravnou instalaci z pevného disku daného serveru.

Nástroje pro instalaci

Zmìny, opravy nebo odebrání instalace

Pokud jste zakoupili novou sadu SolidWorks (ne inovaci existující sady):

 • Musíte upravit vaši existující instalaci SolidWorks. Pokud máte napøíklad základní software SolidWorks a zakoupili jste SolidWorks Office, SolidWorks Office Professional, nebo SolidWorks Office Premium, postupujte podle níže uvedených pokynù v úpravì instalace. Pøi výzvì zadejte nový registraèní kód.

 • Pokud upravujete pùvodní sadu SolidWorks nebo SolidWorks Office na SolidWorks Office Professional nebo na SolidWorks Office Premium, PDMWorks není zahrnut.

Návod na zmìnu, opravu nebo odstranìní instalace:

 1. Pøesvìdète se, že nejsou žádné relace SolidWorks aktivní.

 2. Ve Windows otevøete nabídku Start, Nastavení, Ovládací panely.

 3. Poklepejte naPøidat nebo odebrat programy.  

 1. V dialogovém oknì vyberte SolidWorks 2006.

 2. Na základì vašeho operaèního systému klepnìte na pøíslušné tlaèítko a instalaci zmìòte nebo odstraòte. Pokud provádíte zmìnu instalace, pøejdìte na další krok; jinak potvrïte odebrání a odeberte instalaci.

 3. V dialogovém oknì Instalace SolidWorks 2006 klepnìte na Další.

 4. V dialogovém oknì Údržba programu vyberte jednu z následujících možností:

Pokud jste nainstalovali SolidWorks a pozdìji zakoupili doplòkový modul, instalaci mùžete zmìnit a zahrnout tento nový doplòkový modul. Doplòkový modul musíte nainstalovat na každém poèítaèi zvláš�.

Nástroj Vyèištìní disku

Když software SolidWorks odstraníte z poèítaèe, nìkteré instalaèní soubory zùstanou ve složce mezipamìti.

Návod na odstranìní instalaèních souborù ze složky mezipamìti:

 1. Otevøete okno Pøíkazový øádek.

 2. Pøetáhnìte swpurgewi.exe do okna Pøíkazového øádku z jednoho z následujících umístìní:

Informace v oknì Pøíkazového øádku jsou zobrazeny v angliètinì nehledì na místní jazyk operaèního systému.

Pøesouvání dokumentù z okna SolidWorks Feature Palette

Po instalaci softwaru SolidWorks bude možná zobrazena následující zpráva:

"Nelze pøenést existující dokumenty SolidWorks Palette documents do Knihovny návrhù SolidWorks. Použijte dokument Prùvodce instalací a správou SolidWorks a postupujte podle pokynù pro ruèní pøenesení dokumentù z Palette."

Ve verzích SolidWorks starších než 2005 okno Feature Palette obsahovalo prvky palety, díly, sestavy a tvarovací nástroje.

Postup pro ruèní pøenášení dokumentù z okna SolidWorks Feature Palette:

 1. Otevøete okno Pøíkazový øádek.

 2. V oknì Pøíkazový øádek zadejte:

<instalaèní_adresáø>\setup\i386\MigrateDesignLib.exe <cesta_k_instalaci_starší_než_SolidWorks_2006> <cesta_k_aktuální_instalaci_SolidWorks>

 

Instalace aktualizací service packs

Aktualizace service pack je zpùsob distribuce nových aktualizací produktu. Aktualizace service packs mohou obsahovat zlepšení spolehlivosti systému, kompatibility programù, zabezpeèení atd. Aktualizace service pack je instalována jako oprava existující verze softwaru. Napøíklad, SolidWorks 2006 SP1 je aktualizace service pack pro SolidWorks 2006 SP0.

Program pøedbìžné verze SolidWorks poskytuje pøíležitost prohlédnout si a otestovat aktualizace service packs pøed jejich vydáním.  Viz. http://www.solidworks.com/pages/services/subscription/EarlyVis.html (musíte se pøihlásit jako zákazník s pøedplacenými službami).

Stahování aktualizace service pack z webu

 1. Na webové stránce www.solidworks.com, klepnìte na Customers (Zákazníci).

 2. Na stránce Information for SolidWorks Customers (Informace pro zákazníky SolidWorks) klepnìte na položku SolidWorks Subscription Service website (Webová stránka pro zákazníky Pøedplacených služeb).

 3. Zadejte sériové èíslo aplikace SolidWorks a klepnìte na Login (Pøihlásit se).

 4. Klepnìte na Downloads (Stažení softwaru).

 5. Pod položkou Download Software (Stáhnout software) klepnìte na odkaz aktualizace service pack, kterou chcete použít.

 6. Vyberte položky Upgrading from Service Pack (Aktualizace service pack), Operating System (Operaèní systém), Language (Jazyk) a SolidWorks Product (aplikace SolidWorks) pro aktualizaci service pack a klepnìte na Accept & Continue. (Souhlasím - pokraèovat).

 7. U každé aplikace, kterou chcete stáhnout, si poznamenejte Velikost. Tuto informaci budete pozdìji v instalaci potøebovat.

 8. Klepnìte na každý produkt, který je tøeba stáhnout.

 9. V dialogovém oknì klepnìte na Uložit a soubor uložte do poèítaèe.

 10. Po dokonèení stažení klepnìte pravým tlaèítkem na tento spustitelný soubor a vyberte Vlastnosti.

 1. Ovìøte, že velikost je shodná s døíve poznamenanou velikostí souboru. Pokud se velikosti neshodují, je nutné aktualizaci service pack stáhnout znovu.

Instalace aktualizací service packs pro samostatné instalace z CD

Minimální požadavky

Postup pro instalaci aktualizace service pack pro samostatné instalace z CD:

 1. Poklepejte na spustitelný soubor aktualizace service pack, který jste stáhli z webové stránky Stažení aktualizace service pack z webu. Pøíklad názvu souboru je sw2006-1.0-2.0-i.exe.

 1. Zobrazí se nástroj na dekomprimaci.

 2. Rozbalte spustitelný soubor.

 1. V Prùvodci správou aktualizací/opravných balíèkù SolidWorks vyberte  Aktualizovat jednotlivou instalaci SolidWorks.

Pokud použijete aktualizaci service pack pøedbìžné verze, mùžete zvolit možnost Neodstraòujte stávající instalaci SolidWorks. Pokud zvolíte tuto možnost, bude tato pøedbìžná verze nainstalována oddìlenì od stávajícího softwaru SolidWorks. Na vašem poèítaèi budou dvì instalace softwaru SolidWorks, pùvodní instalace nebude pøepsána. Pøedbìžné verze jsou v aktualizaci service pack oznaèeny zkratkou "ev". (Napøíklad, sw2005-3.0-4.0ev-i.msp.)

 1. Klepnìte na Další.

 2. Pøi výzvì vložte pøíslušný disk CD.

 3. Po dokonèení inovace klepnìte na Dokonèit.

Instalace aktualizace service pack pro administrativní kopie vytvoøené pomocí Øízení správy SolidWorks

 • Øízení správy SolidWorks je nástroj pro správce systému urèený k ovládání instalací a inovací softwaru SolidWorks na více poèítaèích klientù. Pokud chcete zjistit, zda jste uživatel Øízení správy SolidWorks, vyhledejte složku obsahující administrativní kopii. Pokud obsahuje soubor nazvaný <Verze_SolidWorks>_možnosti_klienta.ini, jste uživatelem Øízení správy SolidWorks.

 • Administrativní kopie, kterou jste použili musí být pøístupná a na stejném místì, kam jste ji pùvodnì nainstalovali.

VAROVÁNÍ: Chcete-li vrátit administrativní kopii na pøedchozí verzi, musíte vytvoøit záložní kopii vaší aktuální administrativní kopie. Chcete-li vytvoøit záložní kopii vaší aktuální administrativní kopie, otevøete okno Pøíkazový øádek a zadejte:

xcopy <cesta_k_aktuální_administrativní_kopii> <cesta_k_záložní_administrativní_kopii> /s/i/v

Postup zdokonalení administrativní kopie vytvoøené pomocí Øízení správy SolidWorks:

 1. Poklepejte na spustitelný soubor aktualizace service pack, který jste stáhli z webové stránky Stažení aktualizace service pack z webu. Pøíklad názvu souboru je sw2006-1.0-2.0-i.exe.

Chcete-li zlepšit výkon, spus�te spustitelný soubor z poèítaèe, na kterém je nainstalovaná existující administrativní kopie.

 1. Zobrazí se nástroj na dekomprimaci.

 2. Rozbalte spustitelný soubor.

 3. V Prùvodci správou aktualizace service pack SolidWorks vyberte Zdokonalit administrativní kopii softwaru SolidWorks.

 4. Klepnìte na Otevøít, vyhledejte existující administrativní kopii a vyberte soubor .msi.

 5. Klepnìte na Další.

 6. Pøi výzvì vložte pøíslušný disk CD.

 7. Po dokonèení inovace klepnìte na Dokonèit.

Poté co aktualizujete administrativní kopii se poèítaèe klientù, které byly nainstalovány pomocí souboru .html Øízení správy SolidWorks, automaticky aktualizují pøi následném spuštìní softwaru SolidWorks. Pokud poèítaèe klientù nebyly nainstalovány pomocí .html souboru Øízení správy SolidWorksfile, postupujte podle návodu Instalace aktualizace service pack pro instalace klientù.

Instalace aktualizace service pack pro klienty instalované pomocí Microsoft Active Directory

Návod na instalaci aktualizace service pack pro klienty instalované pomocí Microsoft Active Directory:

 1. Zkopírujte administrativní kopii do nové složky prostøednictvím následujícího pøíkazového øádku:

xcopy <cesta_k_aktuální_administrativní_kopii> <cesta_k_záložní_administrativní_kopii> /s/i/v

 1. Nainstalujte aktualizaci service pack pro administrativní kopii podle pokynù Postupu zdokonalení administrativní kopie vytvoøené pomocí Øízení správy SolidWorks.

 2. Vytvoøte nový transformaèní soubor, který stanoví instalaci upgradu pro program SolidWorks:

  1. Otevøete okno Pøíkazový øádek.

  2. Ve složce, která obsahuje administrativní kopii pøetáhnìte SWCreateMST.exe do okna Pøíkazového øádku. Pøíkaz by mìl být ve formátu:

<cesta_k_administrativní_kopii>SWCreateMST.exe <cesta_k_souboru_MSI_administrativní_kopie> <seznam_parametrù>

Pøíklad:

C:\admin\SWCreateMST.exe "c:\admin\english_i386_SolidWorks.msi" REGCODE=xxxxxxxx OFFICEOPTION=0 UPGRADESWINSTALL=1 SWMIGRATE="SolidWorks 2005 SP0"

Je nutné zahrnout vlastnosti UPGRADESWINSTALL a SWMIGRATE. Seznam globálních vlastností, které jsou specifické pro zdokonalení najdete v èásti Vlastnosti.

Transformaèní soubor English_i386_SolidWorks.mst je vytvoøen ve složce, která obsahuje administrativní kopii.

 1. V aktivním adresáøi upravte zásady Publikovaných aplikací pro skupinu nebo skupiny, které zavádìjí program SolidWorks.

 2. V dialogovém oknì Zásady skupiny rozbalte nabídku Konfigurace poèítaèe a Nastavení softwaru.

 3. Klepnìte pravým tlaèítkem myši na Instalaci softwaru a vyberte Nový, Balíèek.

 4. Vyhledejte administrativní kopii a klepnìte na Otevøít.

 5. V dialogovém oknì Zavedení aplikace vyberte Upøesnit vlastnosti publikování nebo pøiøazení a klepnìte na OK.

 1. V dialogovém oknì Vlastnosti SolidWorks na záložce Zmìny:

  1. Klepnìte na Pøidat.

  2. Vyhledejte soubor .mst.

  3. Klepnìte na Otevøít.

 2. Klepnìte na OK.

Instalace aktualizace service pack pro instalace klientù

Následující pokyny se týkají instalací klientù, jejichž administrativní kopie nebyly instalovány pomocí Øízení správy SolidWorks nebo Microsoft Active Directory.

Chcete-li zdokonalit instalaci klienta, musíte nejdøíve zdokonalit administrativní kopii pomocí návodu v èásti Postup zdokonalení administrativní kopie vytvoøené pomocí Øízení správy SolidWorks.

 1. Poklepejte na spustitelný soubor aktualizace service pack, který jste stáhli z webové stránky Stažení aktualizace service pack z webu. Pøíklad názvu souboru je sw2006-1.0-2.0-i.exe.

 2. Zobrazí se nástroj na dekomprimaci.

 3. Rozbalte spustitelný soubor.

 1. V Prùvodci správou aktualizací/opravných balíèkù SolidWorks vyberte Aktualizovat jednotlivou instalaci SolidWorks.

 2. Klepnìte na Další a postupujte podle návodu.

Po provedení aktualizace service pack, odstraòte soubor, který jste stáhli v 1. kroku.

Instalace aktualizace service pack pro administrativní kopie pomocí pøíkazového øádku (bezobslužná (tichá) instalace)

Administrativní kopie, kterou používáte musí být pøístupná a na stejném místì, kam jste ji pùvodnì nainstalovali.

 1. Poklepejte na spustitelný soubor aktualizace service pack, který jste stáhli z webové stránky Stažení aktualizace service pack z webu. Pøíklad názvu souboru je sw2006-1.0-2.0-i.exe.

 2. V Prùvodci správou aktualizací/opravných balíèkù SolidWorks klepnìte na Storno.

Prùvodce správou SolidWorks aktualizace service pack vytvoøí novou podsložku obsahující soubory swspmanager.exe a soubor .msp.

 1. Otevøete okno Pøíkazového øádku. Pokud si nejste jisti, jak otevøít okno Pøíkazového øádku obra�te se na nápovìdu Microsoft Windows.

 2. V oknì zadejte:

cd /d <cesta_podsložky_vytvoøená_v_kroku_è_2>

Pøíklad: cd /d C:\Temp\sw2006-0.0-3.0-i

 1. Zadejte pøíkaz:

swspmanager /a <cesta_k_souboru_.msi_administrativní_kopie> /p <název_souboru_.msp_v_2.kroku> /l <cesta_k_souboru_protokolu>

Pøíklad: swspmanager /a C:\Temp\admin-2006-0-I\English_i386_SolidWorks.msi /p sw2006-0.0-3.0-i.msp /l C:\Temp\admin-2006-0-I\sw2006-0.0-3.0-i.log

 1. Postupujte podle návodu Instalace aktualizace service pack pro samostatné instalace a instalace klientù pomocí pøíkazového øádku (bezobslužná (tichá) instalace.

Instalace aktualizace service pack pro samostatné instalace a instalace klientù pomocí pøíkazového øádku (bezobslužná (tichá) instalace

Pøed inovací instalace klienta musíte nejdøíve inovovat vaši administrativní kopii.

 1. Postupujte podle návodu v èásti Instalace aktualizace service pack pro administrativní kopie pomocí pøíkazového øádku.

 2. Zadejte pøíkaz:

swspmanager /p <název_souboru_.msp_v_pøedešlé_proceduøe> /l <cesta_k_souboru_protokolu>

Pøíklad: swspmanager /p sw2006-0.0-3.0-i.msp /l sw2006-0.0-3.0-i.log

Aktualizace souborù nápovìdy

Pøi stahování aktualizace service pack z webové stránky je možné také stáhnout aktualizované soubory nápovìdy.

 1. Soubor nápovìdy SolidWorks mùžete stáhnout ze stejného umístìní jako aktualizaci service pack.

 2. Poklepejte na zazipovaný soubor .zip (swHelpEnglish.zip).

 3. Tento .zip soubor obsahuje sloupec Path (Cesta). V tomto sloupci je zaznamenána cesta v instalaèním adresáøi SolidWorks, kde je nutné zkopírovat každý soubor nápovìdy. Napøíklad, pro aktualizaci souboru nápovìdy pro Plánovaè úloh SolidWorks, zkopírujte soubor swtaskscheduler.chm do <instalaèního_adresáøe>\swscheduler\lang\Czech. Soubory nápovìdy pro aplikaci DWGeditor by mìly být umístìny do složky <instalaèní_adresáø>\dwgeditor\lang\Czech\help.

DWGeditor je samostatný produkt. Soubory nápovìdy jsou nainstalovány automaticky spoleènì se softwarem do složky <DWGeditor_install_dir>\lang\Czech\help.

 1. Každý soubor nápovìdy zkopírujte do umístìní naznaèeného v souboru .zip a pøepište stávající staré soubory nápovìdy.

Vrátit instalaci na pøedchozí aktualizace Service Pack

Minimální požadavky

Pokud jste software SolidWorks nainstalovali pomocí diskù CD, budete pro návrat na aktualizaci service pack potøebovat tuto pùvodní sadu diskù CD.

Mùžete se vrátit jen na aktualizaci service pack, která je v rámci stejné hlavní verze SolidWorks. Pokud je napøíklad vaše aktuální instalace SolidWorks 2006, nemùžete se vrátit na instalaci ze SolidWorks 2005.

Návrat samostatných instalací

 1. Stáhnìte si aktualizaci service pack podle návodu Stažení aktualizace service pack z webu.

 2. Pokud jste software SolidWorks nainstalovali pomocí disku CD SolidWorks, vložte disk CD do vaší jednotky CD-ROM.

 3. Poklepejte na spustitelný soubor aktualizace service pack. Pøíkladem názvu souboru mùže být sw2006-1.0-2.0-i.exe.

Zobrazí se pomùcka na dekomprimaci.

 1. Rozbalte spustitelný soubor.

 1. V Prùvodci správou SolidWorks aktualizace service pack, vyberte Vrátit zpìt na pøedchozí verzi softwaru SolidWorks.

 2. Vyberte aktualizaci service pack ze seznamu Vyberte, kterou aktualizaci service pack chcete vrátit zpìt.

Mùžete se vrátit jen na aktualizaci service pack, který jste døíve nainstalovali.

 1. Klepnìte na Další.

 2. Pøi výzvì vložte pøíslušný disk CD.

 3. Po dokonèení vrácení zpìt klepnìte na Dokonèit.

Návrat administrativních kopií

Upgradované administrativní kopie nelze vrátit na pøedchozí aktualizaci service pack. Pokud byla administrativní kopie vytvoøena pomocí jiné metody než pomocí Øízení správy SolidWorks, nemùže být vrácena zpìt na pøedchozí verzi.

Návod na vrácení administrativní kopie:

 1. Odstraòte složku obsahující aktuální administrativní kopii. Postupujte takto - otevøete okno Pøíkazového øádku a zadejte:

rmdir /s/q <cesta_k_aktuální_administrativní_kopii>

 1. Pøesuòte záložní kopii administrativní kopie na místo, ze kterého jste odstranili aktuální administrativní kopii. Postupujte takto - otevøete okno Pøíkazového øádku a zadejte:

move <cesta_k_záložní_administrativní_kopii> <cesta_k_aktuální_administrativní_kopii>

Po vrácení administrativní kopie zpìt na pøedchozí verzi se klientské poèítaèe aktualizují pøi pøíštím spuštìní programu SolidWorks.

Zdokonalení instalací na nové verze softwaru SolidWorks

Upgrade je nová verze (napøíklad, SolidWorks 2006 ve srovnání se SolidWorks 2005) nainstalována buï z webu, nebo z nové sady CD.

Návod na upgrade klientù:

 1. Ovìøte, zda všichni klienti mají nainstalovanou stejnou aktualizaci service pack pøedchozí verze programu.

Na klientech, na kterých není již nainstalován program SolidWorks, instalace neprobìhne.

 1. Vytvoøte novou administrativní kopii pro novou verzi programu (neaktualizujte nebo nepøepište pøedešlou administrativní kopii.)

Doporuèujeme spustit SolidWorks Administrative Director z klienta, aby bylo možné zvolit možnosti.

Pøi provádìní upgradu, nemìòte sériové èíslo v souboru <verze_SolidWorks>_client_options.ini.

 1. Upgradujte všechny klienty na novou verzi.

 1. Pokud pøedpokládáte, že pøedchozí verzi nebudete již používat, mùžete odstranit její administrativní kopii.

Inovace pomocí bezobslužné instalace

Existující verzi SolidWorks mùžete inovovat bezobslužnou instalací pomocí možnosti /i a /qb v pøíkazu msiexec.exe. V èásti Parametry tohoto dokumentu najdete seznam globálních parametrù, které je možné použít v pøíkazovém øádku.

Když chcete napøíklad upgradovat existující verzi SolidWorks, zadejte pøíkaz:

msiexec /i "<Msi_cesta>" INSTALLDIR="C:\Program Files\<vybraná_složka>" REGCODE=xxxxxxxx UPGRADESWINSTALL=1 SWMIGRATE="SolidWorks 2005 SP0" /qb