Smlouva o poskytnutí licence a online a předplacených služeb společnosti Dassault Systèmes SolidWorks Corporation

 

 

Pravidla a podmínky uvedené dále a případné další podmínky, které představují specifické podmínky týkající se označeného Softwaru nebo Online služeb a jsou zveřejněny na stránkách http://www.3ds.com/terms/ost, jsou začleněny tímto odkazem, představují právní smlouvu („Smlouva“) mezi vámi (ať již fyzickou, nebo právnickou osobou), koncovým uživatelem, a právnickou osobou Dassault Systèmes Group, která je popsána v následujícím odstavci (dále je také označována jako „DS“) týkající se různých nabídek skládajících se z (i) počítačového softwaru známého pod názvem SOLIDWORKS® a určitého dalšího softwaru licencovaného společností DS (který může zahrnovat zejména řadu produktů pro analýzu SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS Composer a řadu produktů pro správu dat SOLIDWORKS ve všech zemích) a/nebo obsahu, včetně databází, 2D a 3D modelů, ve strojově čitelné formě (dále jen „Software“) nebo (ii) online services, tj. online přístupu k nabídce a jejího používání a dalších souvisejících služeb („Online služby“) (pod souhrnným označením „Nabídka“). Termín „Nabídka“ zahrnuje a tato pravidla a podmínky se také vztahují na (i) veškeré aktualizace a vyšší verze Nabídky, které můžete občas obdržet na základě předplacené služby nebo jiného zajištění podpory, (ii) jakékoli dodatečné doplňkové moduly pro Nabídku, které čas od času objednáte a nainstalujete, a (iii) software třetích stran, jako je Adobe® PDF Library, který je součástí Nabídky SOLIDWORKS. Nabídku nesmíte spustit nebo používat na žádném počítači či ji kopírovat bez oprávnění poskytnutého společností DS. Společnost DS vám tímto nabízí nevýhradní právo na přístup nebo stažení a používání Nabídky v souladu s pravidly a podmínkami uvedenými v této Smlouvě. Podmínky této Smlouvy byste si měli pečlivě pročíst ještě PŘED otevřením kufříku s Nabídkou nebo instalací a použitím Nabídky nebo Online služeb. Otevření kufříku obsahujícího Software nebo instalace a používání Softwaru nebo Online služeb bude znamenat váš souhlas, že jste vázáni těmito pravidly a podmínkami. Pokud s těmito pravidly a podmínkami nesouhlasíte, neprodleně kufřík obsahující Software a doprovodné položky vraťte (včetně písemných materiálů) a budou vám vráceny peníze. Toto je licenční smlouva týkající se Nabídky, nikoli smlouva o jejím prodeji.

Právnická osoba, společnost Dassault Systèmes Group, která s vámi uzavírá tuto a uděluje a poskytuje licence na Nabídku v rámci této Smlouvy, je stanoven podle místa, kde se nachází registrované sídlo vašeho podnikání, případně (jste-li fyzická osoba), vaše místo bydliště. Identita této právnické osoby je uvedena v následující tabulce, stejně jako rozhodné právo a jurisdikce pro jakékoli spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou a zásady ochrany osobních údajů, které pro vás platí:

Vaše hlavní místo bydliště

nebo místo podnikání

Právnický subjekt / poskytovatel licence DS

Rozhodné právo; jurisdikce

Zásady ochrany osobních údajů

Čínská lidová

republika

(pro účely této Smlouvy s výjimkou Hongkongu, Tchaj-wanu a Macaa)

Dassault Systèmes SE,

francouzsky „société européenne“

Viz část 18

https://www.3ds.com/privacy-policy/

Všechna ostatní místa

Dassault Systèmes SolidWorks Corporation,

společnost v Delaware

Rozhodné právo: Commonwealth of Massachusetts (USA)

 

 

http://www.solidworks.com/sw/privacypolicy.htm

 

 

1.A. Udělení licence a práva na používání. Společnost DS vám uděluje nevýhradní, nepřenosné právo na používání Nabídky a na vytištěnou a/nebo elektronickou dokumentaci pro uživatele („Dokumentace“) v souladu s touto Smlouvou. Toto právo podléhá reaktivaci každé vaší licence Nabídky (i) jeden (1) rok po první aktivaci té samé licence, (ii) jeden (1) rok po reaktivaci této licence a (iii) pro reaktivaci každý v intervalu jednoho (1) roku. Pokud aktivace jakékoli z vašich licencí vyprší a licence není znovu aktivována, Nabídka přestane fungovat a nebudete moci ji používat, dokud ji znovu neaktivujete. Výše uvedená ustanovení týkající se požadavků na reaktivaci licencí Nabídky se vztahují výhradně na komerční licence Nabídky (licence pro jednoho uživatele, síťové licence a licence Worldwide SolidNetwork tak, jak jsou definovány níže), které nemají definovanou dobu použití a nevztahují se na termínové licence Nabídky nebo licence edice SOLIDWORKS Student Edition.

 

Pokud jste zaplatili licenční poplatek za licenci Nabídky pro jednoho uživatele, dovoluje vám tato smlouva nainstalovat a používat jednu (1) kopii Nabídky kdykoliv na jakémkoli jednom počítači v zemi, ve které je hlavní sídlo společnosti, nebo pokud některá z vašich poboček zakoupila licenci od prodejce v zemi, ve které se tato pobočka nachází, podle platných zákonů a předpisů a za předpokladu, že jste Nabídku zakoupili od prodejce DS nacházejícího se v zemi, ve které se bude tato licence používat. Výše uvedená omezení s ohledem na místo působení prodejce neplatí, pokud (i) zakoupíte licenci na Nabídku od prodejce nacházejícího se v zemi v rámci Evropské unie nebo Evropského sdružení volného obchodu a (ii) nacházíte se v jakékoli zemi v rámci Evropské unie nebo Evropského sdružení volného obchodu. Když změníte počítače, musíte přesunout licenci ze starého počítače na nový/upgradovaný počítač. Tuto Nabídku smíte přesunout do jiné země s předchozím písemným souhlasem společnosti DS. Výše uvedená omezení s ohledem na místo působení prodejce neplatí, pokud (i) zakoupíte licenci na Nabídku od prodejce nacházejícího se v zemi v rámci Evropské unie nebo Evropského sdružení volného obchodu a (ii) nacházíte se v jakékoli zemi v rámci Evropské unie nebo Evropského sdružení volného obchodu. Když změníte počítače, musíte přesunout licenci ze starého počítače na nový/upgradovaný počítač. Tuto Nabídku smíte přesunout do jiné země s předchozím písemným souhlasem společnosti DS. Takový přesun, pokud je schválen, může podléhat platbě nebo poplatku. Máte-li síťovou verzi licence na Nabídku (pod označením „SNL“), můžete mít kdykoli tolik kopií Nabídky k použití v zemi, kde je licencována, kolik máte licencí (viz část 1.A.b níže). Nabídka se „používá“ v počítači, když je načtena do dočasné paměti (tj., RAM) nebo je přihlášen uživatel. Pokud počet počítačů, na nichž je Nabídka nainstalována, nebo potenciální počet uživatelů Nabídky překročí počet licencí, které jste získali, poté musíte mít nainstalovánu verzi SNL Nabídky, aby se zajistilo, že počet souběžných uživatelů Nabídky nepřekročí počet získaných licencí. Licenční sady obsahující balíčky samostatných modulů (jako SOLIDWORKS Professional) nemohou být samostatně plovoucí (když máte například jednu licenci SOLIDWORKS Professional, Toolbox nelze uvolnit pro jeden počítač a PhotoView 360 pro jiný). Při registraci (viz dále uvedený odstavec 9) nás musíte informovat o maximálním počtu potenciálních uživatelů Nabídek, které získáváte. Zároveň vám doporučujeme uvést jména všech potenciálních uživatelů, abychom jim mohli zasílat upozornění na chystané aktualizace a další relevantní informace. Budete udržovat přesné a aktuální záznamy o sériových číslech a umístění všech kopií Nabídky, budete dohlížet na používání Nabídky v souladu s podmínkami této Smlouvy a kontrolovat jej a poskytnete kopie takových záznamů společnosti DS na základě jejího přiměřeného požadavku. Používání Online služeb je uděleno v režimu vycházejícím ze jmenovitého uživatele, tj., povoleném pro jednoho uživatele označeného jedinečným uživatelským jménem a heslem pro používání Online služeb z jednoho zařízení v daném okamžiku („Jmenovitý uživatel“). Musíte zajistit, aby uživatelé Online služeb nesdíleli ani nepoužívali stejné uživatelské jméno a heslo. Jmenovitý uživatel může být v případě potřeby nahrazen tak, aby odrážel trvalé změny pracovníků za podmínky, že počet jednotlivců oprávněných používat Online služby nepřekročí maximální počet, která vám byla pro danou Nabídku udělena. Společnosti DS poskytnete na její žádost podepsaný doklad s uvedením (i) počtu Jmenovitých uživatelů, (ii) typu použití Nabídek a (iii) a míst a typů systémů, na kterých jsou Online služby provozovány, případně na nichž jste instalovali Nabídky. Společnost DS vám může za účelem určení vašeho používání poskytnout jeden nebo více obslužných programů, které budou buď obsaženy v Nabídce, nebo dodány samostatně, pro účely analýzy přístupových práv a využití. V takovém případě poskytnete případné neupravené a nezměněné výstupní soubory a/nebo sestavy vzniklé z provozu takového obslužného programu nebo programů společně s podepsaným prohlášením, že tento soubor nebo soubory představují skutečné používání Nabídky. Jste odpovědní za implementaci všech přiměřených prostředků pro monitorování svého dodržování podmínek této Smlouvy.

Jestliže jste zaplatili za licenci SNL verze Nabídky nebo používáte SOLIDWORKS PDM Standard nebo Professional nebo SOLIDWORKS Manage Professional, budou se na vaši licenci vztahovat následující podmínky:

a. SNL verze Nabídky musí být instalována na síťovém serveru s hardwarovým zámkem a zabudovaným softwarovým bezpečnostním mechanismem, který umožní, aby se kdykoli používal najednou jen takový počet licencí, který jste získali. Čas od času mohou být k síťové licenci přidávány další licence tak, jak se dokupují.

b. Síť smí obsahovat licence SNL používané v různých zemích, pokud je každá z licencí SNL určena pro zemi, v níž se používají. Požadovaný počet licencí SNL, které se mají v konkrétní zemi použít, musí být získán od prodejce DS v dané zemi. Například: Licence SNL spravované a instalované na serveru ve Spojených státech amerických smí používat jedna osoba v Brazílii a jedna osoba v Mexiku, byla-li jedna licence SNL získána v Brazílii a druhá licence SNL byla získána v Mexiku. Pokud se však server, na němž je licence SNL instalována, nachází v jiné zemi než v té, pro niž byla vydána licence SNL, měli byste o tom informovat prodejce společnosti DS v době objednávky tak, aby bylo možné licence SNL správně přidělit. Předchozí ustanovení prodejce neplatí, pokud (i) zakoupíte licenci na Nabídku od prodejce nacházejícího se v zemi v rámci Evropské unie nebo v Evropského sdružení volného obchodu a (ii) nacházíte se v jakékoli zemi v rámci Evropské unie nebo Evropského sdružení volného obchodu.

c. Navíc síť, na které je instalována síťová licence verze SNL, může distribuovat licence pouze mezi klientskými počítači stejného právního subjektu nebo skupiny, která se nachází na stejném globálním území jako server. (Pro tyto účely uvažuje společnost DS se třemi globálními územími: Západní polokoule, Evropa/Blízký východ/Afrika a zbývající části Asie/Austrálie). Například: Všechny licence používané na serveru umístěném na Západní polokouli musejí být licencovány pro země na Západní polokouli. Bez ohledu na umístění serveru musíte vždy dodržovat zákony Spojených států amerických a Spojeného království týkající se kontroly vývozu zboží.

d. S ohledem na podčásti (a) až (c) výše se licencí SOLIDWORKS PDM Standard nebo Professional a licencí SOLIDWORKS Manage Professional týká pouze podčást (a). Další pravidla a podmínky platné pro licence SOLIDWORKS PDM Standard nebo Professional a licencí SOLIDWORKS Manage Professional jsou stanoveny v části 1.C níže.

Svou licenci SNL můžete převést na licenci Worldwide SolidNetwork po schválení od společnosti DS, při dodržování požadavků společnosti DS na hlášení a dalších požadavků souvisejících s používáním licence, a po uhrazení příslušného licenčního poplatku Worldwide SolidNetwork. V souladu s podmínkami této Smlouvy může být Licence Worldwide SolidNetwork „plovoucí“ a může se používat v jakékoli zeměpisné oblasti světa.

Adobe je buď registrovanou ochrannou známkou, nebo ochrannou známkou společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

1.B. Doplňující podmínky licence pro eDrawings® Professional. Software SOLIDWORKS eDrawings Professional je nástroj pro spolupráci. Software SOLIDWORKS eDrawings Professional vám tedy umožňuje a společnost DS vám uděluje licenci na tvorbu kopií části SOLIDWORKS eDrawings Professional se soubory modelů, které jste vytvořili, a dodání těchto souborů třetím stranám, se kterými spolupracujete, za účelem kromě jiného zobrazení, přidání popisů a měření modelů.

1.C. Doplňující podmínky licence pro SOLIDWORKS PDM Standard nebo Professional a SOLIDWORKS Manage Professional. (a) Společnost DS poskytuje licenci softwaru SOLIDWORKS PDM Professional a SOLIDWORKS Manage Professional na základě modelu CAL (licence pro servery a klientský přístup) a modelu Per Processor (licence vydávaná pro procesor) pro Microsoft® SQL Server 2008 R2 a předchozí verze, nebo na základě modelu Per Core (licence vydávaná pro jádro) pro SQL Server 2012 a novější verze. Software SOLIDWORKS PDM Standard nebo Professional smíte používat v síti nebo v jiném prostředí zahrnujícím více stanic, pokud máte jednu (1) licenci na každého uživatele souběžně připojeného k databázi či archivačnímu serveru SOLIDWORKS PDM Standard či Professional (a pouze v případě licencí k produktu SOLIDWORKS PDM Professional k webovému serveru SOLIDWORKS PDM Professional). Runtime licence pro omezené použití Nabídky SQL Server 2014 Standard Edition obsahuje jiná ustanovení týkající se souběžného použití. Podmínky licence SQL Server 2014 Express Edition a podmínky runtime licence Nabídky pro omezené použití SQL Server 2014 Standard Edition jsou dodávány s objednávkou softwaru SOLIDWORKS PDM Standard či SOLIDWORKS PDM Professional a/nebo SOLIDWORKS Manage Professional a jsou zde uvedeny pro vaši informaci. (b) SOLIDWORKS PDM Professional obsahuje vestavěné softwarové programy poskytované společností Oracle Corporation a jejími přidruženými společnostmi („Oracle“) („Programy Oracle“) a bez ohledu na ustanovení části 1 výše si společnost Oracle nebo poskytovatel(é) jejích licencí zachovávají veškerá vlastnická práva a práva na ochranu duševního vlastnictví k Programům Oracle a každá z nich je třetí stranou oprávněnou k převzetí plnění z této Smlouvy. Programy Oracle podléhají omezené licenci, lze je používat pouze s jejich přiřazeným balíčkem aplikací a vy je nemůžete upravovat. Některé Programy Oracle mohou obsahovat zdrojový kód, který společnost Oracle může poskytovat v rámci standardní dodávky těchto programů, a takový kód se bude řídit podmínkami této Smlouvy. (c) Technologie třetích stran, která může být vhodná nebo nezbytná pro použití s některými Programy Oracle, je specifikována v dokumentaci aplikačního programu nebo na ni společnost DS upozorňuje jiným způsobem, přičemž licence na tuto technologii je vám poskytována pouze pro použití s balíčkem aplikací za podmínek licenční smlouvy třetích stran, jež je specifikována v dokumentaci balíčku aplikací nebo na ni společnost DS upozorňuje jiným způsobem, a nikoli za podmínek této Smlouvy. (d) Souhlasíte s tím, že (i) povolíte společnosti DS audit vašeho použití Programů Oracle, (ii) v průběhu takového auditu poskytnete společnosti DS přiměřenou pomoc a přístup k informacím a (iii) povolíte společnosti DS nahlášení výsledků tohoto auditu společnosti Oracle nebo postoupení práva společnosti DS na společnost Oracle k provedení auditu (bez toho, že by společnosti Oracle vznikla jakákoli povinnost nebo závazek uhradit vám nebo společnosti DS náklady vzniklé v důsledku auditu). (e) Berete na vědomí, že produkt SOLIDWORKS PDM Professional a SOLIDWORKS Manage Professional obsahuje software a technická data podléhající zákonům Spojených států amerických a Spojeného království týkajícím se kontroly vývozu zboží, a souhlasíte, že nebudete přímo ani nepřímo exportovat, nebo reexportovat software SOLIDWORKS PDM Professional nebo SOLIDWORKS Manage Professional, tedy přesouvat SOLIDWORKS PDM Professional nebo SOLIDWORKS Manage Professional ze země, kde jste k němu poprvé získali licenci, bez příslušných licencí Spojených států nebo cizích vlád a bez písemného souhlasu společnosti DS a poskytovatelů jejích licencí.

 

1. D. Doplňkové smluvní podmínky pro SOLIDWORKS Education Edition, SOLIDWORKS Research Edition a SOLIDWORKS Student Edition.

a. Definice. Pro tuto část 1.D. mají následující termíny uvedený význam:

(1) „Vzdělávací účel“ označuje výuku v učebně nebo laboratoři nebo přípravu kurzů kvalifikovanými instruktory. Vzdělávací účel může rovněž obsahovat určitou formu zakončení nebo studentský projekt, pokud se jedná o práci určenou ke zveřejnění, na kterou se nevztahují práva na duševní vlastnictví a bude volně veřejně dostupná. Vzdělávací účely nezahrnují výzkumné účely, komerční účely nebo rozvoj kurikula.

(2) „Výzkumný účel“ označuje jakoukoli práci, kde SOLIDWORKS přímo přispívá k definování problému, modelování, analýze, výsledku nebo výstupům výzkumného projektu. Výzkumné účely nezahrnují komerční účely nebo rozvoj kurikula.

(3) „Komerční účel“ označuje odborné poradenství, výrobu zařízení pro prodej, zakázkovou výrobu, služby prováděné v rámci smlouvy o technických službách, podnikové nebo státní stáže, soukromé vyučování nebo školení kohokoli jiného než kvalifikovaných studentů.

4) „Rozvoj kurikula“ označuje vytváření nebo úpravu instruktážních materiálů určených pro prodej s použitím Softwaru. Podrobnosti o programu naleznete ve Smlouvě o výzkumných spolupracovnících SOLIDWORKS .

5) „Kvalifikovaná vzdělávací instituce“ označuje akreditovanou neziskovou veřejnou nebo soukromou vzdělávací instituci, akreditovanou placenou soukromou školu nebo vyšší odbornou školu, akreditovaný program domácího vzdělávání nebo akreditovaný, státem garantovaný učňovský program nebo certifikovaný rekvalifikační program. Mezi kvalifikované vzdělávací instituce nepatří neakreditované školy, neakreditovaná školicí centra, neakreditovaná rekvalifikační centra nebo neakreditované programy domácího vzdělávání. Rovněž sem nepatří nezisková školicí centra, muzea, veřejné knihovny, podpůrné programy, centra Fab Lab, veřejné kreativní dílny (makerspace, hacklab) nebo zájmová centra.

(6) „„Kvalifikovaná výzkumná instituce“ označuje vysoké školy, univerzity, výzkumné laboratoře, fakultní nemocnice, neziskové organizace nebo konsorcia. Mezi kvalifikované výzkumné instituce nepatří komerční společnosti, komerční výzkumná centra, technologické inkubátory, akcelerátory, nezisková vzdělávací centra, muzea, veřejné knihovny, podpůrné programy, centra Fab Lab a kreativní dílny (makerspace, hacklab) nebo zájmová centra. Kromě výše uvedených kvalifikací existují v určitých oblastech další kvalifikační kritéria:

(i)        Severní Amerika: Mezi kvalifikované výzkumné instituce rovněž patří univerzitní přidružená výzkumná centra (UARC) a vlastní univerzitní výzkumné laboratoře. Mezi kvalifikované výzkumné instituce nepatří neziskové organizace, federálně financovaný výzkum a výzkumná centra (FFRDC), neakademická nezisková výzkumná centra a neakademická nebo průmyslová konzorcia.

(ii)       Region EMEA: Mezi kvalifikované výzkumné instituce rovněž patří neziskové nebo státní výzkumná centra a nezisková konzorcia.

(iii)      Všechny ostatní regiony: Konkrétní kvalifikační kritéria vám poskytne místní zástupce pro SOLIDWORKS Education.

(7) „Kvalifikovaný student“ označuje studenta na plný úvazek, který usiluje o získání titulu, diplomu nebo certifikátu v kvalifikované vzdělávací instituci. Kvalifikovaní studenti musí být zapsání alespoň na šest (6) kreditních hodin kurzů nebo laboratorní práce, aby se považovali za studenty na plný úvazek. Za kvalifikované studenty se nepovažují studenti po doktorátu nebo profesionální výzkumníci, účastníci podnikového školícího programu nebo členové průmyslových laboratoří Fab Lab nebo zájmových center.

(8) „Kvalifikovaný instruktor“ označuje všechny ty, kdo vyučují nebo připravují jeden nebo více kurzů, které vyžadují nebo umožňují používat Software jako součást kurikula v kvalifikované vzdělávací instituci.

(9) „Kvalifikovaný výzkumník“ označuje vysokoškolské studenty bakalářského, magisterského/inženýrského, postgraduálního studia, profesory, pomocné profesory, akademický personál a zaměstnance kvalifikované výzkumné instituce.

(10) „Výzkumný projekt“ označuje práci prováděnou v kvalifikované výzkumné instituci, která vytváří duševní vlastnictví nebo se považuje za součást znalostí získaných z výuky. Zahrnuje to práci prováděnou na základě smlouvy mezi kvalifikovanou výzkumnou institucí a externím subjektem a jakoukoli práci prováděnou se záměrem komercionalizovat nebo prodávat produkty nebo nápady. Nezahrnuje to práci prováděnou pro komerční účely.

(11) „Duševní vlastnictví“ označuje vše, co vytváří komerční hodnotu, generuje zisk jakéhokoli druhu nebo zvyšuje povědomí o osobě nebo instituci.

 

b. Společnost DS nabízí licence softwaru SOLIDWORKS Education („SWEE“) kvalifikovaným vzdělávacím institucím, licence softwaru SOLIDWORKS Research Edition („SWRE“) kvalifikovaným výzkumným institucím a licence softwaru SOLIDWORKS Student Edition („SWSE“) kvalifikovaným studentům, vše za ceny podstatně nižší, než jaká je cena komerční verze softwaru SOLIDWORKS. Vzhledem k tomu každá z těchto Nabídek obsahuje omezení, která překračují omezení stanovená standardními pravidly a podmínkami této Smlouvy. Jako držitel licence na jednu nebo více těchto Nabídek souhlasíte kromě těchto standardních pravidel a podmínek také s následujícím:

(1) Rozsah licencí SOLIDWORKS Education Edition („SWEE“): (i) Software SWEE je určen pouze pro vzdělávací účely a použití kvalifikovanými studenty a kvalifikovanými instruktory kvalifikovaných vzdělávacích institucí. (ii) Software SWEE se smí instalovat pouze na počítače vlastněné nebo pronajaté kvalifikovanými studenty nebo kvalifikovanými instruktory kvalifikované vzdělávací instituce. (iii) Software SWEE jsou oprávněni spravovat a používat pouze kvalifikovaní studenti, kvalifikovaní instruktoři nebo akademický personál a zaměstnanci kvalifikované vzdělávací instituce. (iv) Software SWEE je poskytován jako licence pro jednotlivé použití nebo jako instalace SNL (viz část 1.A výše). Instalace SNL jsou určeny pouze pro jedno místo instalace. Jedno místo instalace je jednotlivé pracoviště nebo kampus kvalifikované vzdělávací instituce. K dispozici jsou rovněž síťové licence pro více míst instalace – podrobnosti vám poskytne váš prodejce. (v) Kvalifikované vzdělávací instituce jsou povinny nabízet pouze kurzy, které vyžadují nebo umožňují použití softwaru SWEE ve fyzickém nebo digitálním katalogu kurzů a nesmí tyto kurzy nabízet prostřednictvím jiných tištěných nebo digitálních médií. (vi) Software SWEE obsahuje funkce zobrazované na obrazovce a při tisku (vodoznaky), které identifikují soubory jako vytvořené v „SOLIDWORKS Education Edition“. Soubory vytvořené s použitím softwaru SWEE nelze použít pro komerční nebo výzkumné účely. Společnost DS nenese odpovědnost nebo závazek odstranit přenesené vodoznaky z výzkumných nebo komerčních souborů, pokud dojde k úmyslné nebo náhodné interakci.

(2) Rozsah licencí SOLIDWORKS Research Edition („SWRE“): (i) Software SWRE se smí používat pouze pro výzkumné nebo vzdělávací účely kvalifikovanými výzkumníky v kvalifikovaných vzdělávacích institucích. Software SWRE se nesmí používat pro komerční účely nebo rozvoj kurikula. (ii) Software SWRE se smí instalovat pouze na počítače vlastněné nebo pronajaté kvalifikovaným výzkumníkem nebo kvalifikovanou výzkumnou institucí.

(iii) Software SWRE jsou oprávněni spravovat a používat pouze kvalifikovaní výzkumníci nebo akademický personál a zaměstnanci kvalifikované výzkumné instituce. (iv) Software SWRE je poskytován jako licence pro jednotlivé použití nebo jako instalace SNL. Instalace SNL jsou určeny pouze pro jedno místo instalace. Jedno místo instalace je jednotlivé pracoviště nebo kampus kvalifikované výzkumné instituce. K dispozici jsou rovněž síťové licence pro více míst instalace – podrobnosti vám poskytne váš prodejce.

(3) Rozsah licencí SOLIDWORKS Student Edition („SWSE“): (i) Software SWSE je určen pouze pro vzdělávací účely a použití kvalifikovanými studenty a kvalifikovanými instruktory kvalifikovaných vzdělávacích institucí. Nesmí se používat pro výzkumné nebo komerční účely. (ii) Software SWSE se smí instalovat pouze na osobní počítače vlastněné nebo pronajaté kvalifikovanými studenty nebo kvalifikovanými instruktory kvalifikované vzdělávací instituce. (iii) Software SWSE je poskytován pouze jako licence pro jednotlivé použití (samostatná licence), která je nepřenosná. Software SWSE používá mechanismus zabezpečení softwaru, který omezuje instalaci pouze na jeden počítač. (iv) Software SWSE nesmí dále prodávat společnosti nebo jednotlivci, kteří k tomu nejsou oprávněni. (v) Platnost softwaru SWSE vyprší po uplynutí počtu měsíců, který je uveden na balení, například 12 měsíců, neobsahuje službu předplatného a nelze ho upgradovat. (vi) Software SWSE obsahuje funkce zobrazované na obrazovce a při tisku (vodoznaky), které identifikují soubory jako vytvořené v „SOLIDWORKS Student Edition“. Soubory vytvořené s použitím softwaru SWSE nelze použít pro komerční nebo výzkumné účely. Společnost DS nenese odpovědnost nebo závazek odstranit přenesené vodoznaky z výzkumných nebo komerčních souborů, pokud dojde k úmyslné nebo náhodné interakci.

 

1.E. Další podmínky pro Online služby.

a. Další definice.

Platná legislativa na ochranu osobních údajů znamená jakékoli platné zákony na ochranu osobních údajů a další předpisy, které se mohou vztahovat na zpracování osobních údajů, které poskytnete.

Zákaznická data znamenají údaje, které společnosti DS poskytnete, ať je předáte vy nebo jiní oprávnění uživatelé, prostřednictvím použití Online Služeb, včetně osobních údajů.

Osobní údaje znamenají jakýkoli druh informací související s nějakou osobou podle definice legislativy na ochranu osobních údajů.

Proces zpracování / zpracování budou mít vždy stejný význam, jako v legislativě na ochranu osobních údajů.

b. Zákaznická data zůstanou vaším výhradním vlastnictvím nebo vlastnictvím oprávněných uživatelů, kteří tato zákaznická data předali. Budete mít výhradní odpovědnost za správnost, kvalitu, integritu, zákonnost, spolehlivost a vhodnost všech Zákaznických dat a získání autorských práv k nim. Podle pravidel a podmínek této Smlouvy udělujete společnosti DS nevýhradní licenci na používání, kopírování, ukládání a přenášení Zákaznických dat, a k používání, kopírování, ukládání a přenášení Zákaznických dat společnostmi skupiny DS Group a subdodavateli společnosti DS v rozsahu, který je přiměřeně nezbytný k zajištění, udržení a vylepšování Online služeb. Ochráníte společnost DS a další společnosti ze skupiny DS Group před všemi nároky třetích stran vyplývajících nebo souvisejících s (i) vaším používáním Online služeb v rozporu s platnými zákony nebo předpisy, (ii) porušením, narušením nebo zcizením práv třetích osob vyplývajících ze Zákaznických dat. Kromě toho zaplatíte všechny náklady, škody a výdaje (včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení), které budou vůči společnosti DS nařízeny příslušným soudem nebo dohodnuty ve vámi podepsané písemné smlouvě vyplývající z daného nároku, a to za podmínky, že (i) vám společnost DS neprodleně zašle písemné oznámení o daném nároku a (ii) a že vám společnost DS přenechá výhradní kontrolu nad obhajobou nároku a všemi souvisejícími jednáními o vyřešení a poskytne vám přiměřenou spolupráci při obhajobě a vyřešení nároku.

c. Ukládání Zákaznických dat. Společnost DS vám bude jako součásti Online služeb po dobu jejich trvání poskytovat úložiště vašich Zákaznických dat, a to v rámci omezení velikosti úložiště definovaného v příslušných Specifických podmínkách nabídky (SPN). Pokud tato omezení úložiště překročíte, musíte tuto situaci napravit do patnácti (15) dnů od doručení oznámení od společnosti DS, a to objednáním dodatečné úložné kapacity nebo zmenšením velikosti uložených Zákaznických dat.

d. Povinnosti společnosti DS. Společnost DS bude poskytovat Online služby v souladu s aktuálně platnou Smlouvou o úrovni služeb. Zákaznická data budou považována za důvěrná (i) během období, kdy jsou Online služby poskytovány, a (ii) po dobu jednoho (1) roku po ukončení nebo vypršení platnosti této služby pro Zákaznická data, která sami nezničíte při uvedeném ukončení nebo vypršení platnosti. Společnost DS vynaloží komerčně přiměřené úsilí na zavedení bezpečnostních postupů pro Online služby a vaše Zákaznická data, (i) které odpovídají oborovým normám pro podobné služby (ii) s vynaložením stejné míry péče, kterou vynakládá s ohledem na vlastní důvěrné informace podobné povahy tak, aby nedošlo k předání, zveřejnění nebo šíření těchto Zákaznických dat. Společnost DS je oprávněna předat vaše Zákaznická data třetím stranám, které uzavřely se společností DS odpovídající smlouvu o důvěrnosti v rozsahu nezbytném k poskytování, udržování a vylepšování Online služeb.

Tato povinnost zachování důvěrnosti se nebude vztahovat na žádné informace, které: (i) jsou již ve vlastnictví společnosti DS bez vzniku povinnosti důvěrnosti v okamžiku přijetí těchto informací od vaší osoby; (ii) byly nezávisle vypracovány společností DS bez odkazu na Zákaznická data; (iii) jsou nebo se stanou veřejně dostupnými jinak než porušením této Smlouvy; (iv) byly společností DS řádně přijaty od třetí strany, aniž by tím došlo k porušení povinnosti důvěrnosti; (v) byly vámi uvolněny k poskytnutí s vaším písemným souhlasem nebo (vi) jejich poskytnutí je požadováno na základě soudního nebo správního rozhodnutí za podmínky, že vás o tom společnost DS neprodleně informuje a přiměřeně s vámi spolupracuje na omezení předání informací a použití příslušných informací na základě daného rozhodnutí.

e. Ochrana soukromých údajů. Jste správcem osobních údajů („Správce osobních údajů“), protože určujete účel a prostředky zpracování libovolné činnosti nebo souboru činností (mimo jiné včetně shromažďování, organizování, úprav, vymazání, ukládání, používání, zaznamenávání, vzájemného propojení, nahlížení, předávání a převodu svých Osobních údajů a je převážně na vás, abyste dodržovali všechny platné zákonné předpisy týkající se ochrany osobních údajů. Potvrzujete a souhlasíte s tím, že jste a zůstanete po celou dobu výhradním Správcem svých osobních údajů, a proto budete odpovědní za dodržování všech platných zákonů o ochraně osobních údajů a všech dalších předpisů, které se mohou vztahovat na zpracování vašich Osobních údajů, mimo jiné včetně (i) převodu Osobních údajů, (ii) informací o jednotlivcích, jejichž Osobní údaje jsou shromažďovány a používány, a (iii) přístupu, úpravách a odstranění práv těchto jednotlivců.

f. Obsah třetích stran. Společnost DS neprovádí kontrolu ani nepřebírá žádnou odpovědnost za váš obsah nebo obsah třetích osob, který je poskytnut nebo zveřejněn prostřednictvím Online služeb.

g. Podmínky platné pro občany Evropské unie (EU), Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

(i) Definice – Definice pro tuto podčást (g):

„Platná legislativa na ochranu osobních údajů“ znamená, s platností od 25. května 2018, Nařízení (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli General Data Protection Regulation) a veškeré delegované a prováděcí vyhlášky přijaté v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a státní zákony členských států specifikující požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů vztahující se na implementované zpracování.

Termíny „Správce údajů“, „Datový subjekt“, „Osobní údaje“, „Proces/Zpracování“ „Zpracovatel“ a „Narušení bezpečnosti osobních údajů“ mají stejný význam jako v platné Legislativě na ochranu osobních údajů.

Termín „Dílčí zpracovatel“ označuje jakéhokoli Zpracovatele jmenovaného společností DS nebo jakéhokoli jiného Dílčího zpracovatele společnosti DS, který přijme, od společnosti DS nebo od jakéhokoli jiného Dílčího zpracovatele společnosti DS, Osobní údaje pro výhradní a exkluzivní účely činností Zpracování, které se bude provádět vaším jménem v souladu s touto Smlouvou a v případě potřeby v souladu s písemným subdodavatelským kontraktem.

(ii) Ochrana soukromých údajů. Stvrzujete a souhlasíte s tím, že jste a za všech okolností zůstanete výhradním Správcem údajů pro Osobní údaje, které budou Zpracovány v rámci vašeho přístupu a využití jedné nebo více Nabídek, a ponesete tudíž odpovědnost za splnění ustanovení veškeré Platné legislativy na ochranu osobních údajů, týkající se zejména (i) přenosu Osobních údajů, (ii) informací Datových subjektů a (iii) přístupu, úprav a odstranění oprávnění Datových subjektů. Společnost DS, jakožto Zpracovatel údajů, bude shromažďovat, ukládat a zpracovávat Osobní údaje v souladu s touto Smlouvou.

(iii) Místo Zpracování údajů. Aby mohla společnost DS poskytovat Online služby a služby podpory, vy tímto jmenujete společnost DS Zpracovatelem a souhlasíte s tím, že veškeré vámi poskytnuté Osobní údaje („vaše Osobní údaje“) mohou být přeneseny, uloženy, zpřístupněny a Zpracovány do jakékoli a v jakékoli zemi, v níž se nachází společnost DS, její pobočky nebo její subdodavatelé. Společnost DS zajistí, že stejné povinnosti týkající se ochrany dat, které jsou stanoveny v této Smlouvě, budou závazné i pro Dílčí zpracovatele, a budou jim uloženy ve formě smlouvy a/nebo standardních smluvních ustanovení ve znění daném Evropskou komisí takovým způsobem, aby Zpracování splnilo požadavky Platné legislativy na ochranu osobních údajů.

(iv) Povinnosti společnosti DS. Společnost DS v roli Zpracovatele zajistí tuto činnost:

         do maximálního rozsahu povoleného platnými zákony nebo po dobu trvání licencovaného používání Nabídky či Nabídek, podle toho, které období je delší, Zpracuje vaše Osobní údaje v souladu s touto Smlouvou a s vašimi písemnými přiměřenými pokyny, které budou za všech okolností konzistentní se zněním této Smlouvy;

        zajistí, aby byly všechny osoby disponující oprávněním Zpracovat vaše Osobní údaje vázány příslušnými povinnostmi důvěrnosti;;

         poskytne přiměřenou pomoc při zajišťování shody s vašimi povinnostmi jakožto Správce dat, ohledně částí 32 až 36 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, přičemž se bere v úvahu povaha Zpracování popsaná v této Smlouvě. Pokud se společnost DS bude důvodně domnívat, že došlo k Narušení bezpečnosti osobních údajů, které se vás týká, pak vám společnost DS (i) oznámí Narušení bezpečnosti osobních údajů neprodleně poté, co se společnost DS o tomto Narušení bezpečnosti osobních údajů dozví, a (ii) poskytne vám veškeré podstatné a dostupné informace, které vám umožní splnit vaše oznamovací povinnosti u kompetentního úřadu vykonávajícího dohled;

        poskytne přiměřenou pomoc při plnění vašich povinností v reakci na požadavky od Datových subjektů na uplatnění jejich práv daných Platnou legislativou na ochranu osobních údajů způsobem, který bude konzistentní s používáním Nabídky či Nabídek společnosti DS a vystupováním společnosti DS v roli Zpracovatele;

        zpřístupní vám veškeré informace ve vlastnictví společnosti DS potřebné k prokázání vašeho dodržování povinností v souladu s Platnou legislativou na ochranu osobních údajů, jak je uvádí tato sekce, a v případě, že nelze doložit shodu s Platnou legislativou na ochranu osobních údajů prostřednictvím příslušné dokumentace poskytnuté společností DS, povolí audit. Jakýkoli takový audit písemně oznámíte společnosti DS nejméně třicet (30) dní předem. V oznámení uvedete rozsah auditu, který se omezí na vyhodnocení vaší shody, pokud dokumentace poskytnutá společnosti DS tuto shodu neprokazuje, bude tento audit provádět vámi zvolený nezávislý auditor na vaše náklady a audit se nebude konat častěji než jednou za dvanáct (12) měsíců;

         udržovat seznam Dílčích zpracovatelů, kteří se budou podílet na Zpracování vašich Osobních údajů v důsledku činností Zpracování realizovaných vaším jménem a informovat vás o veškerých zamýšlených změnách týkajících se doplnění nebo nahrazení jiných Dílčích zpracovatelů, čímž získáte příležitost vznést proti těmto změnám námitku. Než jakýkoli nový Dílčí zpracovatel získá oprávnění Zpracovat vaše Osobní údaje, obdržíte oznámení nejméně patnáct (15) dní předem, a to prostřednictvím mechanizmu pro obdržení oznámení o této aktualizaci, s výjimkou naléhavých případů. Můžete vznést přiměřenou námitku proti využití nového Dílčího zpracovatele společností DS, pokud (i) tento nový Dílčí zpracovatel Zpracovává vaše Osobní údaje a (ii) prokážete, že máte oprávněný zájem, a uvědomíte společnost DS písemně do patnácti (15) dní poté, co obdržíte oznámení, a zároveň se rozumí a přijímá skutečnost, že v případě absence námitky z vaší strany budeme mít za to, že jste Dílčího zpracovatele akceptovali. Pokud společnosti DS oznámíte svou námitku související s novým Dílčím zpracovatelem v časovém rámci stanoveném výše, můžete ukončit Nabídku či Nabídky společnosti DS dotčené touto změnou Dílčího zpracovatele do patnácti (15) dní poté, co společnost DS obdrží toto oznámení a

         při ukončení nebo vypršení platnosti této Smlouvy, odstraní nebo vám vrátí všechny vaše Osobní údaje, podle vaší volby, a odstraní všechny existující kopie, s výjimkou případů, kdy platné zákony vyžadují uchování vašich Osobních údajů, nebo v případech, kdy jsou vaše Osobní údaje nezbytné pro účely dokazování během platného právní úpravy.

 

1.F. Bezpečnostní mechanismy. Společnost DS a její přidružené společnosti podnikají veškeré právní kroky k odstranění pirátství jejich softwarových produktů. V této souvislosti může Nabídka obsahovat bezpečnostní mechanismus, který dokáže detekovat instalaci nebo použití nelegálních kopií Nabídky a shromáždit a přenést data o těchto nelegálních kopiích. Shromážděná data nebudou obsahovat žádná zákaznická data vytvořená pomocí Nabídky. Používáním Nabídky vyjadřujete svůj souhlas s touto detekcí a shromažďováním dat a také s jejich přenosem a použitím v případě, že je detekována nelegální kopie. Společnost DS si také vyhrazuje právo používat hardwarový zámek, licenční administrátorský software a/nebo licenční autorizační klíč pro kontrolu přístupu k Nabídce. Nesmíte činit žádné kroky, abyste obešli nebo překonali účel takových opatření. Používání jakékoli Nabídky bez požadovaného zámku nebo autorizačního klíče poskytnutého společností DS je zakázáno.

2. Vlastnictví Nabídky a omezení jejího kopírování. Společnost DS a poskytovatelé jejích licencí vlastní a zachovávají si veškerou ochranu autorských práv, obchodního tajemství a jiných vlastnických práv k Nabídce a Dokumentaci. NABÍDKA A DOKUMENTACE JSOU CHRÁNĚNY ZÁKONY NA OCHRANU AUTORSKÝCH PRÁV A JINÝMI ZÁKONY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Každý poskytovatel licence DS je třetí stranou oprávněnou k převzetí plnění z této Smlouvy. Dostane se vám pouze takových práv, která jsou konkrétně uvedena v této Smlouvě. Nabídku smíte kopírovat do jakékoli strojově čitelné podoby pro účely zálohování a v rámci licenčních omezení části 1. Z Nabídky nebo Dokumentace nesmíte odstranit žádnou ochranu autorského práva nebo jinou doložku týkající se vlastnického práva nebo doložku o zřeknutí se práv a na všech kopiích Nabídky vytvořených v souladu s touto Smlouvou budete reprodukovat všechny takové doložky práv a zřeknutí se práv.

3. Jiná omezení použití. Tato smlouva je důkazem, že můžete uplatňovat práva podle ní přiznaná, ale musíte ji mít u sebe. S výjimkou práv udělených v části 1 nesmíte žádnou část Nabídky používat odděleně nebo nezávisle na Nabídce (například software Microsoft SQL Server lze používat pouze s ostatní Nabídkou SOLIDWORKS PDM Standard nebo Professional, ze předpokladu, že se jedná o Nabídku v rámci modelu Server + CAL nebo modelu Per Processor – licence vydávaná pro procesor) a jinak než pro vaše obvyklé obchodní účely a používání Nabídky nesmíte zpřístupnit žádné třetí straně (jiné než je třetí strana vyžadující přístup k Nabídce SOLIDWORKS PDM Standard nebo Professional prostřednictvím webového klienta nebo přímo prostřednictvím VPN). V důsledku toho nesmíte prodat, poskytnout licenci, poskytnout dílčí licenci, postoupit, přenést, udělit leasing nebo pronajímat (včetně prostřednictvím časového sdílení) Nabídku nebo právo na přístup a užívání udělené touto Smlouvou. Nabídku ani Dokumentaci nesmíte používat za účelem vývoje aplikací pro distribuci třetím stranám, pokud nejste členem partnerského programu SOLIDWORKS Partner Program s dobrou pověstí nebo se společností DS nemáte uzavřenou smlouvu pro takové použití či distribuci. Kromě výslovných ustanovení v části 12 není povoleno instalovat nebo používat tuto Nabídku na internetu zejména v souvislosti s webovou hostitelskou nebo podobnou službou, ani poskytnout z vašeho počítače tuto Nabídku třetím stranám přes internet nebo jiným způsobem. Nabídku nesmíte nijak upravovat ani z ní vytvářet díla odvozená, ani vytvářet kompilace nebo kolektivní díla zahrnující Nabídku. Navíc nesmíte za účelem konkurování společnosti DS tuto Nabídku analyzovat, využívat na ní postupy zpětného inženýrství, dekompilovat, rozkládat ani se jinak pokoušet o zjištění jeho zdrojového kódu, s výjimkou povolení daného platnými zákony, protože obsahuje obchodní tajemství (jako je například struktura, uspořádání a kód Nabídky) společnosti DS a poskytovatelů jejích licencí.

6. Doba platnosti. Tato Smlouva zůstává platná a účinná, dokud nebude ukončena tak, jak je uvedeno níže, nebo při uplynutí její doby platnosti takto: (i) u Nabídek poskytovaných na základě termínovaných licencí udělených podle této Smlouvy do doby uplynutí platnosti všech takových licencí, nebo (ii) u Online služeb uplynutím smluvního období, pro které jsou Online služby na základě této Smlouvy objednány, případně uplynutím doby platnosti předplatného, které jste za Nabídku zaplatili. Společnost DS může ukončit licenci a/nebo Nabídku udělenou v tomto dokumentu s okamžitou platností tím, že vás o tom písemně vyrozumí, (i) v odůvodněném případě, zejména pro porušení jakéhokoli ustanovení části 1, 2 nebo 3 této Smlouvy, nebo (ii) pokud porušíte jakékoli ustanovení této Smlouvy a neprovedete nápravu tohoto porušení do patnácti (15) dnů od jeho oznámení.

Online služby můžete ukončit, pokud společnost DS nebude poskytovat Online služby v souladu s příslušnou Smlouvou o úrovni služeb a toto neplnění nebude napraveno do třiceti (30) dnů od přijetí písemného oznámení společností DS. Jinak můžete vy nebo společnost DS ukončit libovolné Online služby zasláním výpovědi druhé straně nejméně třicet (30) dnů před datem prodloužení Online služeb. Pokud tato výpověď zaslána nebude, budou Online služby automaticky prodlouženy a bude se na ně vztahovat aktuálně platná Smlouva o úrovni služeb. Společnost DS může Online služby kdykoli změnit nebo je upravit. Společnost DS neprovede během doby platnosti Nabídky zásadní omezení Online služeb. Žádné ustanovení tohoto odstavce nezavazuje společnost DS k tomu, aby pokračovala v poskytování libovolné části Online služeb, pokud by to mělo za následek porušení práv třetích osob nebo platných zákonů ze strany společnosti DS.

Po ukončení práva na přístup k Nabídce a její používání uděleného podle této Smlouvy přestanete bez prodlení používat a vrátíte společnosti DS všechny kopie Nabídky a Dokumentaci, na kterou se toto právo vztahuje, nebo je zničíte, a to podle pokynů společnosti DS, a nebudete mít nadále přístup k Online službám a předplacené službě. Pokud ukončíte Online služby kvůli nedodržení Smlouvy o úrovni služeb ze strany společnosti DS, vrátí vám společnost DS k datu ukončení všechny předem zaplacené, avšak nevyužité pravidelné poplatky. Toto vrácení peněz představuje jedinou odpovědnost společnosti DS a vaši jedinou nápravu v případě neplnění Online služeb ze strany společnosti DS.

Ustanovení uvedená v částech 1.E.b, 1.E.d, 1.E.e., 1.F, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 a 14 této Smlouvy a v části Specifické všeobecné obchodní podmínky pro Čínskou lidovou republiku (pokud platí) zůstanou v platnosti i po jakémkoli ukončení této Smlouvy.

7. Odpovědnost za výběr a použití Nabídky. Nesete odpovědnost za dohled na Nabídku, její správu a kontrolu jejího používání i její výstup, zejména pak: (1) výběr Nabídky softwaru za účelem dosažení zamýšlených výsledků, (2) určení vhodných způsobů použití Nabídky a jejích výstupů ve vašem oboru, (3) stanovení přiměřených nezávislých postupů pro testování přesnosti Nabídky i všech jejích výstupů a (4) stanovení adekvátních metod zálohování pro účely prevence ztráty dat v případě funkční poruchy Nabídky. Tato Nabídka je nástroj, který má být používán pouze vyškolenými odborníky. Není náhradou profesionálního úsudku nebo nezávislého testování fyzických prototypů na napětí, bezpečnost a funkčnost produktu; jste výhradně odpovědní za veškeré výsledky získané při používání Nabídky. Ani Nabídka, ani žádné její komponenty nejsou určeny k použití v návrhu nebo provozu jaderných zařízení, systémů na podporu života, letadel nebo jiných činností, kde by selhání Nabídky nebo těchto komponentů či obojího mohlo vést ke smrti, zranění osob nebo vážným fyzickým škodám či poškození životního prostředí.

POZOR: Určitý obsah, například svorky poskytnuté v produktu SOLIDWORKS Toolbox, představují pouze přibližné verze a nemusejí být vhodné pro všechna použití.

8. Omezená záruka, výjimky a zřeknutí se odpovědnosti, odškodnění týkající se duševního vlastnictví

a. Omezená záruka. Společnost DS zaručuje, že Nabídky nebudou vykazovat vady materiálů a provedení a budou mít výkon ve významné míře v souladu s Dokumentací po dobu devadesáti (90) dnů od data, kdy jste je přijali. Společnost DS rovněž zaručuje, že veškeré služby, které čas od času poskytuje, budou prováděny odborným způsobem v souladu s přiměřenou komerční praxí. Společnost DS nezaručuje, že Nabídka nebo služba splní vaše požadavky, že provoz Nabídky bude nepřerušený nebo bezchybný nebo že jakýkoli internetový nástroj nebo služba budou naprosto bezpečné. Celkovou odpovědností společnosti DS a vaší jedinou nápravou podle této záruky bude vynaložení přiměřeného úsilí na opravu nebo výměnu neodpovídajících médií či Softwaru nebo opětovné provedení služby. Pokud takové úsilí selže, společnost DS nebo distributor společnosti DS (i) vám vrátí hodnotu vámi zaplacené ceny Softwaru poté, co jste vrátili nevyhovující Software a kopii potvrzení o zaplacení, nebo vám vrátí peníze zaplacené za službu, podle toho, co přichází v úvahu, nebo (ii) poskytne takovou jinou nápravu, která může být požadována podle zákona. Záruční doba na náhradní Software platí po zbývající období původní záruční doby nebo v délce třiceti (30) dnů od data, kdy jste Software přijali, přičemž platí delší z nich.

b. Výjimky. Omezená záruka společnosti DS je neplatná, pokud došlo k porušení záruky v důsledku (i) nehody, narušení, zneužití nebo zanedbání ve vztahu k Softwaru, (ii) činů nebo opomenutí jiného subjektu než DS, (iii) kombinace Softwaru s produkty, materiálem či jiným softwarem neposkytovanými společností DS nebo nedoporučenými pro použití v kombinaci se Softwarem nebo (iv) vašeho opomenutí zahrnout a využívat všechny aktualizace softwaru, které jsou k dispozici od společnosti DS.

c. Omezení záruk. Výslovná záruka uvedená v této části 8 je jedinou zárukou udělenou společností DS s ohledem na Nabídku a Dokumentaci poskytnutou podle této Smlouvy a každou čas od času poskytnutou službu. V maximálním rozsahu povoleném platným zákonem společnost DS a poskytovatelé jejích licencí, zejména společnost Adobe, neposkytují žádné jiné záruky, výslovné či předpokládané ani zvykové nebo na obchodní využití, a zvláště se zříkají záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení práv. Po uplynutí jednoho roku ode dne údajného nedodržení záručních podmínek nemůžete v žádném případě podávat reklamace, žaloby ani iniciovat soudní řízení na základě záruky uvedené v této části 8.

d. Omezení odpovědnosti. Uznáváte, že cena zaplacená za licenci nebo právo na přístup a používání této Nabídky může být ve výrazném nepoměru k hodnotě produktů, které budou navrženy, uloženy, spravovány nebo distribuovány v souvislosti s Nabídkou. Pro výslovný účel omezení odpovědnosti společnosti DS a poskytovatelů jejích licencí a v rozsahu, jenž přiměřeně odpovídá komerční hodnotě transakce, souhlasíte s následujícími omezeními odpovědnosti společnosti DS a poskytovatelů jejích licencí. S výjimkou požadavků místních zákonů odpovědnost společnosti DS a poskytovatelů jejích licencí, ať na základě smlouvy, občanskoprávního deliktu (včetně nedbalosti), nebo jinak, vyplývající nebo vzniklá v souvislosti s Nabídkou nebo Dokumentací dodanou podle této Smlouvy a jakoukoli čas od času dodanou službou nepřesáhne poplatek, který jste za danou Nabídku zaplatili za období posledních dvanácti (12) měsíců před vznikem příčiny jednání, na jehož základě vznikla daná odpovědnost. V žádném případě nebudou společnost DS nebo poskytovatelé jejích licencí odpovědní za přímou, speciální, nepřímou, vedlejší, represivní náhradu škody či náhradu následné škody (zejména škody vzniklé v důsledku výpadku používání, ztráty dat, ztráty zisků, ztráty pověsti nebo ztráty obchodů) vzniklé z důvodu nebo ve spojení s použitím nebo neschopností používat Nabídku či Dokumentaci dodanou podle této Smlouvy a jakoukoli čas od času dodanou službu, i když společnost DS nebo poskytovatelé jejích licencí byli na možnost takových škod upozorněni. Některá z výše uvedených omezení však v některých jurisdikcích nemusí platit. Případná právní žaloba proti společnosti DS musí být v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony podána u příslušného soudu do dvou (2) let od vzniku příčiny příslušné žaloby.

e. Odškodnění týkající se duševního vlastnictví. Společnost DS vás ochrání před všemi nároky vznesenými třetí osobou kvůli tomu, že Nabídka dodaná podle této Smlouvy porušuje autorská práva v libovolné zemi nebo patent Spojených států, Japonska nebo členského státu Evropské patentové organizace, a zaplatí všechny náklady, škody a výdaje (včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení), které budou vůči společnosti DS pravomocně nařízeny příslušným soudem nebo dohodnuty v písemné smlouvě vyplývající z daného nároku a podepsané společností DS, a to za podmínky, že (i) společnosti DS SolidWorks neprodleně zašlete písemné oznámení o daném nároku a (ii) a že zákazník přenechá společnosti DS výhradní kontrolu nad obhajobou nároku a všemi souvisejícími jednáními o vyřešení a poskytne přiměřenou spolupráci při obhajobě a vyřešení nároku.

Pokud je takový nárok vznesen nebo pokud je dle odůvodněného názoru společnosti DS pravděpodobné, že se Nabídka stane předmětem takového nároku (nebo je pravděpodobné, že bude podán), může společnost DS na své náklady buď zajistit právo na to, abyste mohli pokračovat v používání příslušné Nabídky, změnit ji tak, aby neporušovala práva, nebo ji nahradit jiným program s rovnocennou funkčností. Pokud žádná z výše uvedených možností není dle přiměřeného úsudku společnosti DS dostupná, může společnost DS ukončit licence na Nabídku a/nebo ukončit Online služby. U trvalých licencí vám společnost DS dle vašeho výběru buď vrátí, nebo vám poskytne kredit ve výši rovnající se odpovídajícímu jednorázovému poplatku uhrazenému za licence, odepisovanému rovnoměrně po dobu tří (3) let po vrácení nebo zničení všech kopií dotčené Nabídky, které potvrdí jeden z vašich zástupců. U Online služeb nebo licencí, které nejsou trvalé, vrátí společnost DS všechny předplacené, avšak nevyužité poplatky zaplacené podle této Smlouvy za dotčené Online služby nebo licence.

Společnost DS není povinna vás ochránit nebo odškodnit za nároky související s (i) úpravami Nabídky libovolnou osobou kromě společnosti DS, (ii) používáním jedné nebo více Nabídek ve spojení s jiným hardwarem, daty nebo programy, které jsou specifikovány společností DS, nebo (iii) používáním jiných oprav nebo verzí než těch nejaktuálnějších.

Tato část 8.e uvádí celou odpovědnost společnosti DS a vaši výhradní nápravu za veškeré nároky nebo porušení práv duševního vlastnictví.

9. Funkce vypnutí. Berete na vědomí a souhlasíte, že Nabídka obsahuje automatickou funkci vypnutí („Funkce vypnutí“), která, pokud se aktivuje, způsobí, že Nabídku nebude možné provozovat. Funkce vypnutí se automaticky aktivuje třicet (30) dnů po instalaci Nabídky, pokud se nezadá přístupový kód, který deaktivuje Funkci vypnutí („Platná licence“). Chcete-li získat Platnou licenci, je nutné se zaregistrovat u společnosti DS, a to elektronicky poskytnutím informací požadovaných v průběhu procesu instalace. Po obdržení registračních informací vám společnost DS vydá Platnou licenci.

10. Pravidla exportu. Export Nabídky a Dokumentace pro vás podléhá všem platným zákonům a předpisům daných zemí na export a reexport, mimo jiné včetně zákonů Spojených států nebo Spojeného království na kontrolu exportu. Pokud nebudou získána potřebná oprávnění, povolení a souhlasy, společnost DS poskytovatelé jejích licencí nebudou mít vůči vám žádnou odpovědnost. Pokud tento export nebo reexport vyžadují vývozní povolení nebo jiný vládní souhlas, nebudete Nabídku přímo ani nepřímo exportovat ani reexportovat, pokud nejdříve nezískáte toto povolení nebo souhlas. Tímto se společnosti DS zaručujete, že žádné Nabídky objednané podle této Smlouvy nebudou použity v rozporu s platnými zákony o vývozu včetně výroby nukleárních, chemických, biologických zbraní nebo systému dopravy řízených střel a nebudou poskytnuty jakékoliv zemi, společnosti nebo osobě, na něž se vztahují zákony o zákazu exportu v jakékoliv zemi. Berete na vědomí, že vaše údaje mohou být předány do jiné země nebo v ní uloženy. Zavazujete se, že se zdržíte zpracování, ukládání a odesílání informací nebo údajů a do svého prostředí pro sdílení údajů, jejichž export je kontrolován, regulován nebo se na něj vztahuje povolení nebo licence podle libovolného platného zákona nebo předpisu, a zajistíte, aby se toho zdrželi i všichni uživatelé. Budete považováni za vývozce vašich Údajů. Pokud tato ustanovení porušíte, společnost DS může ukončit tuto Smlouvu a všechny licence a přístup k Online službám podle této Smlouvy na základě písemné výpovědi.

11. Audit. Během doby platnosti této Smlouvy a po dobu tří (3) let poté budete vytvářet a udržovat přesné informační záznamy týkající se použití Nabídky, mimo jiné včetně seznamu a umístění uživatelů, kteří mají přístup k Nabídce a používají ji. Tam, kde je to vhodné, budou tyto informace zahrnovat zničení Nabídky a opatření, která jste zavedli na ochranu přístupu k Nabídce a jejímu používání. Společnost DS má právo kdykoli na vlastní náklady a za přiměřených podmínek ohledně místa a času zkontrolovat a zkopírovat tyto záznamy a/nebo vaše používání Nabídky. Také tímto opravňujete společnost DS, aby ověřila vaše dodržování podmínek této Smlouvy. Pro tyto účely může společnost DS provést ve vašich prostorách (nebo v prostorách, kde máte Nabídku pro použití nainstalovánu) během běžné pracovní doby audit způsobem, který co nejméně naruší vaše podnikání. Společnost DS může požadovat, abyste jí nebo třetí osobě, kterou společnost DS najala k provedení takového ověření, poskytli strojový přístup, kopie výstupů systémových nástrojů nebo ostatní vhodné elektronické nebo vytištěné systémové informace podle potřeby a umožnili realizaci všech příslušných nástrojů pro tvorbu auditních záznamů. Pokud audit odhalí neoprávněné používání Nabídky, neprodleně zaplatíte společnosti DS veškeré částky, které dlužíte v důsledku takového neoprávněného použití, a to ve výši aktuálně platného ceníku Nabídky. Pokud takové neoprávněné používání představuje pět procent (5 %) nebo více z vašeho oprávněného používání příslušné Nabídky, pak musíte kromě úhrady platných poplatků proplatit společnosti DS náklady na tento audit. Domáháním se svých práv a postupů popsaných výše se společnost DS nevzdává svého práva vykonávat tuto Smlouvu nebo chránit své duševní vlastnictví všemi ostatními prostředky povolenými zákonem.

12. Hostování třetích stran. Máte oprávnění nainstalovat a používat jednu nebo více SNL verzí Nabídky vzdáleně na počítačích provozovaných zavedeným poskytovatelem služeb z řad třetích stran s dobrou pověstí, a jmenovat takového poskytovatele služeb k provozování hardwaru a správě Nabídky, výhradně pro vás a vaším jménem; avšak za předpokladu, že (i) tato autorizace platí pouze pro SNL verze Nabídky; (ii) právo používat SN verze Nabídky mají pouze oprávnění uživatelé; (iii) uzavřete s tímto poskytovatelem služeb písemnou smlouvu, v jejím rámci poskytovatel služeb souhlasí s tím, že Nabídka slouží výhradně k poskytování výše uvedených služeb vaší osobě či subjektu a jinak podléhá všem omezením obsaženým v této Smlouvě a (iv) tento poskytovatel služeb není konkurentem společnosti DS ani se nejedná o pobočku nebo dceřinou společnost DS. Stvrzujete a souhlasíte, že poskytovatel služeb bude považován za vašeho agenta. Pokud se dozvíte o jakémkoli neoprávněném přístupu, použití nebo předání Nabídky nebo podezření na ně, ihned ukončíte přístup poskytovatele služeb k Nabídce. Ochráníte a odškodníte společnost DS za veškeré nároky, soudní rozhodnutí, škody nebo ztráty (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) vzniklé v důsledku nebo v jakékoli souvislosti s přístupem či používáním Nabídky jakýmkoli uvedeným poskytovatelem služeb.

Licence SQL Server Standard poskytované se softwarem SOLIDWORKS PDM Professional a SOLIDWORKS Manage nelze přesouvat do veřejných cloudových služeb, tj. do počítačových služeb nabízených třetí stranou přes internet. Jiná zvláštní omezení platí s ohledem na nasazení softwaru SOLIDWORKS PDM Professional a SOLIDWORKS Manage na serverech třetích stran.

13. Dodržování zákonů a odškodnění. Souhlasíte s tím, že dodržíte veškeré místní zákony a předpisy týkající se stahování, instalace nebo použití Nabídky, Dokumentace nebo obojího. Souhlasíte, že zajistíte odškodnění a krytí společnosti DS a jejích poboček, přidružených společností, činitelů a zaměstnanců před a proti veškerým nárokům, soudním procesům nebo jednáním vzniklým nebo jakýmkoli způsobem souvisejícím s vaším použitím Nabídky nebo Dokumentace nebo s vaším porušením této Smlouvy.

14. Všeobecná ustanovení. Tato Smlouva představuje úplné a výhradní prohlášení vaší dohody se společností DS ve vztahu k Nabídce a nahrazuje jakoukoli jinou smlouvu, písemnou či ústní, nebo jakékoli jiné sdělení mezi vámi a společností DS ve vztahu k této Nabídce u a předplatitelské službě; avšak za předpokladu, že tato Smlouva nenahrazuje podmínky jakékoli podepsané smlouvy mezi vámi a společností DS ve vztahu k tomuto Softwaru a předplatitelské službě. Tato Smlouva se řídí, chápe a nabývá účinnosti v souladu s právem státu příslušné země uvedené v tabulce ve druhém odstavci této Smlouvy, bez ohledu na kolizi právních principů a/nebo Úmluvu Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods), a bude považována za smlouvu pod pečetí. Verze této Smlouvy v anglickém jazyce bude autorizovaným textem pro všechny účely bez ohledu na překlady nebo výklady této smlouvy v jiných jazycích. Jestliže z nějakého důvodu soud kompetentní pro danou soudní oblast shledá některé ustanovení této smlouvy nebo část takového ustanovení jako právně neúčinné, takové ustanovení bude uplatněno do maximální možné míry a zbývající část této Smlouvy zůstane v plné platnosti a účinnosti.

15. Práva omezená vládou USA (pokud uzavíráte smlouvu jménem vlády Spojených států amerických). Tato Nabídka je „komerční zboží“, jak je definováno v ustanovení 48 C.F.R. 2.101 (říjen 1995), obsahující „komerční počítačový software“ a „komerční softwarovou dokumentaci“, tak jak jsou tyto termíny použity v ustanovení 48 C.F.R. 12.212 (září 1995), a je poskytováno vládě USA za účelem (a) pořízení pro správní úřady v souladu se zásadami ustanovení 48 C.F.R. 12.212 nebo (b) pořízení pro útvary Ministerstva obrany v souladu se zásadami v ustanovení 48 C.F.R. 227.7202-1 (červen 1995) a 227.7202-4 (červen 1995). V případě, že obdržíte objednávku jakéhokoliv úřadu americké vlády na tuto Nabídku s právy, která překračují práva stanovená ve výše uvedené části, oznámíte společnosti DS rozsah této žádosti a DS během pěti (5) pracovních dnů dle uvážení rozhodne, zda žádosti vyhoví, nebo ji odmítne. Smluvní dodavatel/výrobce (pro účely této části 15): Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts 02451 USA.

 

16. Licence v Kanadě. Pokud se registrované sídlo vašeho podnikání nachází v Kanadě, vyjadřujete svůj souhlas s těmito ustanoveními:

Strany tímto potvrzují své přání, aby tato Smlouva a také veškeré další dokumenty s ní související, včetně Oznámení, byly sepsány a sepisovány pouze v anglickém jazyce.

Les parties aux présentes confirment leur volonté que cette convention de même que tous les documents y compris tout avis qui s’y rattache, soient rédigés en langue anglaise.

17. Windows Desktop Search. Společnost Microsoft Corporation (nebo jedna z jejích místních přidružených poboček) vám poskytuje licenci na tento doplňkový modul. Na každou platnou licenci softwaru Microsoft Windows můžete použít jednu kopii tohoto doplňkového modelu („software Microsoft Windows“). Nesmíte jej použít, pokud nemáte licenci pro software Microsoft Windows. Pro vaše použití tohoto doplňku platí podmínky licence pro software Microsoft Windows.

 

Kromě výše uvedených ustanovení platí následující všeobecné obchodní podmínky pro Licencované programy, pro které obdrželi licenci či je využívají zákazníci, jejichž hlavní sídlo místo podnikání se nachází v Číně:

 

18. Rozhodné právo a jurisdikce.

Tato Smlouva se řídí, chápe a nabývá účinnosti v souladu s právem Hongkongu, bez ohledu na kolizi právních principů a/nebo Úmluvu Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods).

Veškeré spory vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jakýchkoli pochybností o její existenci, platnosti nebo ukončení platnosti, budou nakonec urovnány v arbitráži podle pravidel arbitráže Mezinárodní obchodní komory, jejíž pravidla jsou považována za součást tohoto ustanovení začleněná formou odkazu. Arbitráž povede jeden arbitr jmenovaný v souladu s uvedenými pravidly. Arbitráž se bude konat v Hongkongu a bude vedena v angličtině. Sídlo arbitráže bude Hongkong. Rozhodnutí vzešlé z arbitráže a rozhodnutí arbitráže bude konečné a závazné pro zúčastněné strany. Strany tímto souhlasí, že jím budou vázány a budou jednat v souladu s ním. Vítězná strana bude oprávněna obdržet úhradu poplatků a nákladů.

Tímto stvrzujete a souhlasíte s tím, že bezprostředně výše uvedený odstavec nebude představovat překážku, omezení ani jiné limitující opatření proti právu společnosti DS hledat opravný prostředek nebo zahájit přípravné řízení vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s platností, výkladem a nebo výkonem této Smlouvy, nebo řešit jakýkoli spor zahrnující práva na vlastnictví nebo duševní vlastnictví před jakýmkoli kompetentním soudem v jakékoli jurisdikci.

 

19. Další podmínky pro Online služby v Číně.

a. Při používání Online služeb Zaručujete, že jste obdrželi všechna příslušná schválení, licence a povolení v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Dále zaručujete, že budete při používání Online služeb přísně dodržovat všechny platné zákony a předpisy. Zaručujete zejména:

(i) Vy ani žádný z vašich oprávněných uživatelů nebudete při používání Online služeb publikovat nic, co by se vyznačovalo těmito charakteristikami:

(1) Rozpor se základními principy stanovenými v čínské ústavě.

(2) Ohrožení čínské národní bezpečnosti, odhalení národních tajemství, podrývání státní moci nebo podvratná činnost směřující proti národnímu sjednocení.

(3) Narušení čínské národní hrdosti a zájmů.

(4) Podněcování etnické nenávisti a diskriminace a podvratná činnost směřující proti etnickému sjednocení.

(5) Podrývání čínské národní náboženské politiky nebo šíření kultů či kázání feudálních pověr.

(6) Šíření pomluv, narušování společenského pořádku a destabilizace společnosti.

(7) Šíření obscénních materiálů, pornografie, hazardních her, násilí, vražedného chování, terorismu nebo úplatkářství.

(8) Napadání nebo falešné obviňování osob nebo porušování oprávněných práv a zájmů jiných osob.

(9) Obsah nebo jiné začlenění materiálu zakázaného jakýmikoli platnými zákony a předpisy (zejména čínskými zákony a předpisy).

(ii) Vy ani žádný z vašich oprávněných uživatelů nebudete využívat platné Online služby k těmto účelům:

(1) Přístup k počítačovým informačním sítím nebo využívání zdrojů počítačových informačních sítí bez příslušného povolení.

(2) Odstranění, úprava nebo přidání funkcí počítačových informačních sítí bez povolení.

(3) Odstranění, úprava nebo přidání dat a aplikací uložených nebo přenášených prostřednictvím počítačové informační sítě bez povolení.

(4) Úmyslné vytváření a šíření destruktivních programů, včetně počítačových virů.

(5) Provádění dalších aktivit, které mohou ohrozit zabezpečení počítačových informačních sítí.

b. Dále ujišťujete a zaručujete, že veškeré Zákaznické údaje a další obsah, který byl vytvořen, publikován, uložen a zpracován vámi nebo vašimi oprávněnými uživateli s pomocí příslušných Online služeb slouží pouze k vašim technickým účelům, a že budete používat příslušné Online služby v souladu s touto Smlouvou a platnými zákony a předpisy pro zákonné účely.

c. Vy a vaši oprávnění uživatelé jste povinni dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se ověřování skutečných jmen. Příslušné Online služby si můžete předplatit a používat teprve poté, co bude ověřena identita a oprávnění u vás a vašich oprávněných uživatelů. Vy a vaši oprávnění uživatelé nesete plnou právní odpovědnost za práva a povinnosti vyplývající z občanskoprávní legislativy. Vy a vaši oprávnění uživatelé nesete odpovědnost za veškeré informace, které poskytujete v souladu s veškerými příslušnými zákony, předpisy a podmínkami této Smlouvy. Společnost DS si vyhrazuje právo ověřit vaši autenticitu a příslušné identity vašich oprávněných uživatelů v rámci platných zákonů a předpisů, a souhlasíte s tím, že poskytnete společnosti DS veškerou potřebnou součinnost.

d. Bez ohledu na jakákoli ustanovení v rozporu s touto Smlouvou stvrzujete a souhlasíte s tím, že v případě jakékoli následující události má společnost DS právo podniknout opatření, zejména odstranit nebo ochránit Zákaznické údaje či obsah, odpojit odkazy, pozastavit Online služby a účty, ukončit Online služby, účty a tuto Smlouvu a že ponesete odpovědnost za veškeré související následky a odškodníte společnost DS před jakýmikoli nároky a ochrání společnost DS před veškerými ztrátami (zejména správními pokutami), v souvislosti s těmito případy:

(i) Porušení jakýchkoli ustanovení této Smlouvy vámi nebo vašimi autorizovanými uživateli (zejména jakýchkoli jiných specifických podmínek souvisejících s identifikovaným Softwarem nebo Online službami a podmínek publikovaných na webové stránce http://www.3ds.com/terms/ost);

(ii) Porušení jakýchkoli pravidel či zásad služby uvedených na jmenovaných webových stránkách z vaší strany nebo ze strany jakýchkoli vašich oprávněných uživatelů.

(iii) Porušení jakýchkoli platných zákonů a předpisů z vaší strany nebo ze strany jakýchkoli vašich oprávněných uživatelů.